Walne Zgromadzenie Delegat. PZSzach Warszawa, 16 czerwca 2024 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

389

Publikujemy materiały uzupełniające do Komunikatu Organizacyjnego

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu PZSzach

Bilans za rok 2023

Rachunek zysków i strat 2023

Informacja dodatkowa za rok 2023

*   *   *

Wytyczne w sprawie organizacji wojewódzkich zebrań wyborczych delegatów na WZD PZSzach – projekt

Wytyczne do organizacji Wojewódzkiego Zebrania Wyborczego – projekt