Uchwała nr 89/09/2022

82

Uchwała nr 89/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSzach na dzień 26 października 2022

      Zarząd PZSzach postanawia:

1. zwołać Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach na dzień 26 października 2022 r.:
– na godzinę 21.00 w pierwszym terminie
– na godzinę 21.15 w drugim terminie.

2. Przeprowadzić Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w trybie zdalnym na platformie internetowej MS Teams.

3. Przyjąć następujące dokumenty:
a. Komunikat Organizacyjny NWZD Nr 1
b. Proponowany porządek dzienny NWZD
c. Proponowany Regulamin obrad NWZD
d. Opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano … głosów za.

Załącznik Nr 1 – Komunikat Organizacyjny
Załącznik Nr 2 – Proponowany porządek dzienny
Załącznik Nr 3 – Proponowany regulamin obrad
Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie finansowe PZSzach za rok 2021:

Załącznik Nr 5 – Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021

Szanowni Państwo,
Polski Związek Szachowy ma obowiązek przyjąć sprawozdanie finansowe, które może zatwierdzić tylko i wyłącznie Walne Zgromadzenie Delegatów. Zgodnie z ustawą o sporcie do przeprowadzenia takiego głosowania konieczna jest opinia biegłego rewidenta, która wpłynęła do nas dopiero w ubiegłym tygodniu. Podjęliśmy decyzję o jak najszybszym przeprowadzeniu zgromadzenia, ale z uwagi na problemy komunikacyjne związane z koniecznością skutecznego poinformowania wszystkich delegatów, a także poruszane przez niektóre wojewódzkie związki kwestie prawne, związane ze zbyt krótkim terminem ogłoszenia zebrania, podjęliśmy decyzję o uchwaleniu nowej daty NWZD na 26 października 2022 roku.
Zarząd PZSzach