NWZD 25 września 2021

534

Protokół NWZD z dnia 25 września 2021

Załączniki do protokołu:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZD
2. Regulamin obrad NWZD
3. Sprawozdanie finansowe Zarządu PZSzach za rok 2020:
a. Bilans
b. Rachunek zysków i strat
c. Informacja dodatkowa
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
5. Regulamin działania Autonomicznych Gremiów Sędziowskich PZSzach.
6. Lista uczestników WZD wraz z protokołami przeprowadzonych głosowań.

 

Uchwały NWZD 25 wrzesień 2021 podpisane