Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2020 – Materiały dla delegatów

781

Materiały dla delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

  1. Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres 17.06.2019 – 20.09.2020
  2. Bilans 2019
  3. Rachunek zysków i strat 2019
  4. Informacja dodatkowa 2019
  5. Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2019
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2020