Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2020

1351

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1

Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

Zarząd Polskiego Związku Szachowego zgodnie z Uchwałą nr 50/08/2020 z 19 sierpnia 2020 zwołuje Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach w dniu 20 września 2020 r. (niedziela) na godzinę 12.00 (I termin) i na godzinę 12.30 (II termin). Z uwagi na stan epidemii w Polsce zgromadzenie odbędzie się zdalnie za pośrednictwem platformy internetowej, zgodnie z aktualnymi przepisami tarczy antykryzysowej i zaleceniami Ministerstwa Sportu.

Informacje o dokonaniu wyboru delegatów na walnych zebraniach wyborczych w województwach powinny być niezwłocznie przekazywane do Biura PZSzach (sekretariat@pzszach.pl). Informacja powinna zawierać imienną listę delegatów uszeregowanych w kolejności obejmowania przysługujących mandatów wraz z podaniem podstawy prawnej wyboru (data i numer uchwały o wyborze). Przypominamy o paragrafie 24, p.3 statutu PZSzach, który przedłuża kadencje delegatów do WZD, nawet jeśli minęły 2 lata od ich wyboru.

Informujemy, że na podstawie art. 15zzzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych kadencje władz wszystkich związków sportowych (w tym PZSzach) zostały przedłużone do dnia 30 września 2021.

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem delegaci na WZD traktowani są jak władze związku i kadencje osób, które wygasłyby po 18 kwietnia 2020 roku są przedłużone do 30 września 2021 roku. Należy dodać, że termin 30 września 2021 roku jest określany jako maksymalny i może być skrócony tylko przez władze PZSzach. Zarząd związku w chwili obecnej nie wydał takiej decyzji z uwagi na zalecenia Ministerstwa Sportu. Skracanie kadencji delegatów przez wojewódzkie związki szachowe nie ma podstaw prawnych i nie będzie uznawane.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze przesyłanie nazwisk delegatów i podstawy prawnej wyboru. Wysłanie dokumentów np. w przededniu WZD niesie ze sobą ryzyko niedopuszczenia delegatów do obrad i nie wydania haseł dostępu w przypadku zaistnienia wątpliwości prawnych! Przy zachowaniu odpowiednich terminów wszystkie kwestie zostaną oficjalnie rozstrzygnięte, m.in. zbadane odpowiednie dokumenty. Po akceptacji PZSzach prześle wojewódzkim związkom szachowym potwierdzenie udziału delegatów w zgromadzeniu. sekretariat@pzszach.pl

Wszyscy delegaci otrzymają dostęp do swojego konta loginu i hasła
w późniejszym terminie lecz na tyle wcześnie, aby każdy mógł zaznajomić się z procedurą. Wszelkie pytania techniczne prosimy kierować na adres a.sokolski@pzszach.pl

Załączniki:
1. Porządek Obrad WZD
2. Regulamin Obrad WZD
3. Statut PZSzach