Komunikat Organizacyjny Nr 2 WZD PZSzach 2019 – Materiały dla delegatów

1235

Przypominamy, że informacje o dokonaniu wyboru delegatów na walnych zebraniach wyborczych w województwach powinny być NIEZWŁOCZNIE przekazywane do Biura PZSzach (biuro@pzszach.pl). Informacja powinna zawierać imienną listę delegatów uszeregowanych w kolejności obejmowania przysługujących mandatów wraz z podaniem podstawy prawnej wyboru (data i numer uchwały o wyborze) oraz podaniem daty upływu kadencji zgodnie ze statutem wojewódzkiego związku (zgodnie z par. 24 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu PZSzach).

Materiały dla delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach

1. Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres od 10 06 2018 do 16 06 2019

2. Bilans 2018 po audycie

3. Informacja dodatkowa 2018 po audycie

4. Rachunek ZiS w.por. 2018 po audycie

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018

6. Sprawozdanie biegłego rewidenta za rok 2018

7. Materiały dot. pkt. 7 proponowanego porządku obrad (rozpatrzenie odwołania Lubelskiego Związku Szachowego z dn. 30.04.2019 r. od uchwał Nr 26/03/2019 i 27/04/2019 Zarządu PZSzach)

– Uchwała nr 26 Zarządu PZSzach z 31.03.2019 – zawieszenie licencji dla LUZSzach
– Uchwała nr 27 Zarządu PZSzach z 04.04.2019  – zwołanie zebrania wyborczego w woj. lubelskim)
– Pismo LUZSzach z 8.04.2019 – wniosek o pisemne uzasadnienie uchwały nr 26
– Pismo PZSzach z 18.04.2019 – odpowiedź z uzasadnieniem
– Pismo LUZSzach z 30.04.2019 – odwołanie od decyzji Zarządu do WZD

 

Komunikat Organizacyjny Nr 1 WZD PZSzach 2019