Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2017 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

988

 

pobierz PDF

pobierz DOC                      

 

W Y T Y C Z N E

w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2017

zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach

na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

  1. REGULAMIN MISTRZOSTW MIĘDZYWOJEWÓDZKICH (STREFOWYCH)

1.1. Eliminacje strefowe do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików na rok 2018.

1.1.1 Osiem eliminacji strefowych (międzywojewódzkich) musi być rozegranych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w następujących grupach wiekowych: do 9 lat, do 11 lat, do 13 lat
(o przynależności do grupy decyduje rocznik urodzenia).

1.1.2 Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów do lat 15 i 17.

Zawodnicy i zawodniczki w grupach do lat 15 i 17 nie spełniający kryteriów rankingowych awansu (26 zawodników z najwyższym rankingiem na dzień 1 października w grupach do lat 16 i 20 zawodników w grupach do lat 18 lub pierwsze „5” w rocznikach, oraz zwycięzcy szachownic w DMPJ) do Mistrzostw Polski Juniorów 2018 mogą wywalczyć awans poprzez udział w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów (po 10 zawodników kwalifikujących się w grupach do 15 i 17 lat).

1.1.3 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM)

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików są zawodami punktowanymi w „systemie sportu młodzieżowego”. Startować w nich mogą zawodnicy 8, 9 i 10-letni (decyduje rok urodzenia).

1.2 Podział województw jest następujący :

zachodniopomorskie(ZP) + wielkopolskie(WP)

pomorskie(PO) + kujawsko-pomorskie(KP)

lubuskie(LB) + dolnośląskie(DS)

warmińsko-mazurskie(WM+ mazowieckie(MA)

podlaskie(PL) + lubelskie(LU)

łódzkie(LD) + świętokrzyskie(SK)

opolskie(OP) + śląskie(SL)

małopolskie(MP) + podkarpackie(PK).

1.3 Organizator

Organizatorem eliminacji strefowych jest Wojewódzki Związek Szachowy, na zlecenie wojewódzkiego interdyscyplinarnego stowarzyszenia sportowego. Prawo do organizacji imprez (lub jej zlecenia) mają przemiennie Wojewódzkie Związki Szachowe w każdej ze stref. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Zarząd PZSzach może pozbawić Związek Wojewódzki prawa do organizacji zawodów i przekazać je innemu organizatorowi.

1.4 Termin i miejsce

Mistrzostwa strefowe powinny zostać przeprowadzone w okresie od 15 sierpnia do 25 października 2017 r. O terminie i miejscu zawodów należy powiadomić Pion Młodzieżowy PZSzach do końca marca 2017 r. MMM również powinny zakończyć się do 25 października 2017 r.

Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów zostaną rozegrane w listopadzie 2017 r.

1.5 System rozgrywek

1.5.1 Nie należy łączyć turniejów w różnych grupach wiekowych w przypadku mniejszej liczby zawodników.

1.5.2 Eliminacje strefowe i Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów do lat 15 i 17 oraz MMM rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund, przy minimum 13 startujących. W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników, obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określa sędzia główny.

1.5.3 Minimalne tempo gry eliminacji strefowych i PMPJ to 90 minut + 30 s/pos., a dla MMM 60 minut na zawodnika. W przypadku udziału w grupie przynajmniej 3 zawodników z rankingiem ELO turniej musi spełniać warunki określone dla tego rankingu oraz być zgłoszony do oceny ELO.

1.5.4 Dopuszcza się rozgrywanie eliminacji strefowych i PMPJ w czasie od 5 do 7 dni, a MMM od 3 do 4 dni.

1.5.5 W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest, żeby – jeżeli to możliwe – zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach (częściowo sztuczne losowanie lub zamiana kolejności rund).

1.5.6 W Eliminacjach Strefowych i PMPJ obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 40. posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 40. posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.

 

1.6 Ocena wyników

1.6.1 W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:
– suma zdobytych punktów,

– wartościowanie średnie Buchholza,

– wartościowanie pełne Buchholza,

– liczba zwycięstw,

– wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,

– ranking średni przeciwników.

1.6.2 W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:
– liczba zdobytych punktów,
– punktacja Sonnenborna-Bergera,
– rozszerzony system Koyi,
– liczba zwycięstw,
– wynik bezpośredniej partii.

W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do rozgrywek finałowych zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez sędziego głównego; inne lokaty będą dzielone.

1.7 Uczestnictwo

1.7.1 Prawo startu w eliminacjach strefowych mają obywatele polscy oraz obywatele państw UE zamieszkujący w Polsce. W uzasadnionych przypadkach (bardzo duża frekwencja podczas MMJ w roku poprzednim) wiceprezes PZSzach ds. młodzieżowych może wyrazić zgodę na przeprowadzenie eliminacji do MMJ przez Związki Wojewódzkie. W takich przypadkach miałby jednak prawo dopuścić do startu w MMJ zawodnika niegrającego w eliminacjach, jeśli ten prezentowałby wystarczająco wysoki poziom sportowy. Prawo dopuszczenia do MMJ poszczególnych zawodników bez eliminacji miałyby również dany WZSzach.

1.7.2 Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych oraz PMPJ przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.

1.7.3 Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest okazanie przed odprawą techniczną legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości oraz posiadanie ważnej licencji zawodniczej PZSzach.

1.7.4 Sędzia główny eliminacji strefowych w sprawozdaniu z zawodów, w tabelach przy każdym zawodniku, musi podać przynależność klubową, pełną datę urodzenia i numer licencji zawodniczej PZSzach.

1.7.5. Zawodnik może wystąpić tylko w jednych eliminacjach strefowych. Pojawienie się tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreślenie go z listy startowej.

1.8 Awanse do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików

1.8.1 Awans w grupach eliminacji strefowych do 9 lat uzyskuje po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników.

1.8.2 Awans w pozostałych grupach eliminacji strefowych uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy.

1.8.3 Awans z Półfinałów MPJ do lat 17 uzyskuje pierwszych 10 zawodników i 10 zawodniczek.

1.8.4 Awans z Półfinałów MPJ do lat 15 uzyskuje pierwszych 10 zawodników i 10 zawodniczek.

1.8.5 Awans z Półfinałów MPJ do lat 13 i 11 uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy, przy założeniu, że stanowią dopełnienie do liczby 46 startujących w poszczególnych grupach.

1.8.6 Awans z Półfinałów MPJ do lat 9 uzyskuje pierwszych 10 zawodników i 10 zawodniczek.

1.8.7 Awansu nie uzyskują zawodnicy, którzy nie ukończyli turnieju.

1.9 Sędziowanie

1.9.1.  Zawody prowadzi sędzia główny, posiadający klasę minimum państwową, przy pomocy sędziów asystentów, posiadających co najmniej II klasę sędziowską.

1.9.2.  Sędziego głównego wyznacza organizator.

1.9.3.  Sędziów asystentów wyznacza sędzia główny, w porozumieniu z organizatorem.

1.9.4.  Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualną licencję sędziowską oraz opłatę roczną uprawniającą do sędziowania zawodów w danym roku.

1.9.5.  Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego.

1.9.6.  Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów PZSzach.

1.10 Sprawy wychowawcze

1.10.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych, we współpracy z Organizatorem.

1.10.2. Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw.

1.10.3. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

1.11 Postanowienia końcowe

1.11.1. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.

1.11.2. Obowiązkiem organizatora jest zapewnienie dostępu do opieki medycznej w trakcie zawodów.

1.11.3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

          – dla zawodników – przegrania partii,

          – dla innych osób – zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

1.11.4. Organizator na bieżąco publikuje w internecie wszystkie wyniki rozgrywek oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.

1.11.5. Organizator zobowiązany jest przesłać w formie elektronicznej na minimum 60 dni przed zawodami Komunikat Organizacyjny do weryfikacji przez Wiceprezesa PZSzach ds. Młodzieżowych. Po zatwierdzeniu powinien zostać opublikowany na stronie WZSzach niezwłocznie.

1.11.6. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 5 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz do Wiceprezesa PZSzach ds. Młodzieżowych.

  1. MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIE

 

2.1 System rozgrywek, termin i miejsce

2.1.1 Mistrzostwa powinny być rozegrane do końca września.

2.1.2 System rozgrywek oraz terminarz i miejsce zawodów ustala WZSzach.

2.1.3 Mistrzostwa mogą być przeprowadzone jednostopniowo lub z finałem poprzedzonym eliminacjami rejonowymi.

2.1.4 System rozgrywek w finale wojewódzkim powinien umożliwiać zdobycie II kategorii szachowej. W przypadku udziału w grupie przynajmniej 3 zawodników z rankingiem ELO turniej musi spełniać warunki określone dla tego rankingu oraz być zgłoszony do oceny ELO.

2.1.5 W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup wiekowych w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą rozegrać turniej wyłącznie systemem kołowym. Wówczas ustalenie kolejności miejsc zawodników w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej.

 

2.2 Regulamin

Regulamin mistrzostw wojewódzkich winien być opublikowany przez WZSzach, co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zawodów.

Niniejsze „Wytyczne” umieszczone zostały na stronie internetowej PZSzach: www.pzszach.pl

Przewodniczący Komisji Młodzieżowej Wiceprezes PZSzach ds. Młodzieżowych
Marek Matlak Andrzej Modzelan