Uchwała nr 52 / 06 /2024

74

Uchwała nr 52 / 06 / 2024
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie zawieszenia Klubu SSz Szachpol Łuków w prawach członka PZSzach

Działając na podstawie art. 17 ust. 3 Statutu PZSzach Zarząd PZSzach postanawia zawiesić klub SSz Szachpol Łuków (546/LU) w prawach członka Polskiego Związku Szachowego.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Uzasadnienie

 Klub SSz Szachpol Łuków, pomimo wezwania przesłanego listem poleconym,nie dokonał wymaganej opłaty składki członkowskiej za rok 2019.

Opłata składek członkowskich jest obowiązkiem każdego członka Związku określonym w art. 16 ust. 1 pkt c Statutu PZSzach.

Pouczenie

Na podstawie art. 17 ust. 4 Statutu PZSzach Klubowi przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od powyższej decyzji do Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach. Odwołanie należy kierować do Biura PZSzach.