Walne Sprawozdawczo – Statutowe Zgromadzenie Delegatów PZSzach 28 maja 2023 godz. 10.45 Komunikat Nr 2

607

Komunikat Nr 2

Walnego Sprawozdawczo-Statutowego Zgromadzenia Delegatów

28 maja 2023, godz. 10.45

Niniejszym publikujemy materiały uzupełniające do komunikatu organizacyjnego Nr 1.

Sprawozdanie Zarządu PZSzach

Bilans  Rachunek zysków i strat 2022  Informacja dodatkowa

Protokół Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania bilansu

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres sierpień 22 – maj 2023