Walne Sprawozdawczo – Statutowe Zgromadzenie Delegatów PZSzach 28 maja 2023 godz. 10.45

483
Komunikat Organizacyjny WZD 2023

 

Proponowany porządek dzienny

Proponowany regulamin obrad

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Opinia biegłego rewidenta z badania bilansu za rok 2022

Propozycja uchwały w sprawie przyjęcia poprawek w nowym statucie

Treść ujednolicona Statutu przyjętego 23 listopada 2022 r. z proponowanymi poprawkami