Uchwała nr 17/03/2023

330

Uchwała nr 17/03/2023
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2023 r.
w sprawie zasad rejestracji turniejów klasyfikacyjnych

Wprowadza się następujące zasady rejestracji turniejów klasyfikacyjnych:

  1. Osoba zgłaszająca turniej do rejestracji (oceny klasyfikacyjno-rankingowej) w systemach FIDE i PZSzach ma obowiązek wskazania w zgłoszeniu danych płatnika którego należy obciążyć tytułem opłat klasyfikacyjno-rankingowych.

– W przypadku osoby prawnej należy podać nazwę i numer NIP płatnika.

– W przypadku osoby fizycznej należy podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego płatnika.

2. Zgłoszenia niespełniające powyższych warunków nie będą rejestrowane.

3. Aktualizację formularzy zgłoszeniowych zawodów powierza się Przewodniczącemu KEKiR.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem następnym po dniu jej ogłoszenia.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, oddano 7 głosów za.