Uchwała nr 112/10/2022

97

Uchwała nr 112/10/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24 października 2022 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Statutowego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach na dzień 23 listopada 2022

      Zarząd PZSzach postanawia:

1. zwołać Nadzwyczajne Statutowe Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach na dzień 23 listopada 2022 r.:
– na godzinę 19.00 w pierwszym terminie
– na godzinę 19.15 w drugim terminie.

2. Przeprowadzić Zgromadzenie w trybie zdalnym na platformie internetowej MS Teams.

3. Przyjąć następujące dokumenty:
a. Komunikat Organizacyjny Nr 1
b. Proponowany porządek dzienny Zgromadzenia
c. Proponowany Regulamin obrad Zgromadzenia

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano … głosów za.

Załącznik Nr 1 – Komunikat Organizacyjny
Załącznik Nr 2 – Proponowany porządek dzienny
Załącznik Nr 3 – Proponowany regulamin obrad