Uchwała nr 88/09/2022

149

Uchwała nr 88/09/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 września 2022 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Delegatów PZSzach

      Działając na podstawie par. 21 ust. 11 a oraz ust. 12 Statutu PZSzach w związku z art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561 z późn. zm.) Zarząd PZSzach postanawia:

1. Zwołać Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach na dzień 26 września 2022 r. (poniedziałek):
a. na godzinę 21.00 w pierwszym terminie,
b. na godzinę 21.15 w drugim terminie.

2. Przeprowadzić Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w trybie zdalnym na platformie internetowej MS Teams.

3. Przyjąć następujące dokumenty:
a. Komunikat Organizacyjny NWZD Nr 1
b. Proponowany porządek dzienny NWZD
c. Proponowany Regulamin obrad NWZD
d. Opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano … głosów za.
Nie głosowali ….

Załącznik Nr 1 – Komunikat Organizacyjny
Załącznik Nr 2 – Proponowany porządek dzienny
Załącznik Nr 3 – Proponowany regulamin obrad
Załącznik Nr 4 – Sprawozdanie finansowe PZSzach za rok 2021:

Załącznik Nr 5 – Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021