Nadzwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 26 IX 2022, poniedziałek, godz. 21.00

635

Komunikat Organizacyjny NWZD 2022

Proponowany porządek obrad NWZD 2022

Proponowany Regulamin Obrad WZD 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021: Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2021

Komunikat Organizacyjny NWZD 2022