Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach Warszawa, 17 września 2022

1113

Komunikat Organizacyjny WZD 2022

Proponowany porządek obrad WZD 2022

Proponowany Regulamin Obrad WZD 2022

wzór zgłoszenia kandydata na Prezesa PZSzach 2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021: Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za ostatni okres działalności

Komunikat Organizacyjny WZD 2022 v2_publ