Uchwała nr 75/08/2022

105

Uchwała nr 75/08/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 08 sierpnia 2022 r.
w sprawie zwołania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów PZSzach

Działając na podstawie par. 21 ust. 10 Statutu PZSzach, w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561) Zarząd PZSzach postanawia:

1. Zwołać zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach na dzień 17 września 2022 r.:
a. na godzinę 10.30 w pierwszym terminie,
b. na godzinę 11.00 w drugim terminie.

2. Przeprowadzić Walne Zgromadzenie Delegatów w trybie stacjonarnym w Warszawie – Royal Tulip Apartments, ul. Grzybowska 49

3. Przyjąć następujące dokumenty:
a. Komunikat Organizacyjny WZD Nr 1
b. Proponowany porządek dzienny WZD
c. Proponowany Regulamin obrad WZD
d. Wzór zgłoszenia kandydatów w wyborach na Prezesa PZSzach

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 9 głosów za.
Nie głosował Krzysztof Góra.

Załącznik Nr 1 – Komunikat Organizacyjny Nr 1
Załącznik Nr 2 – Proponowany porządek dzienny
Załącznik Nr 3 – Proponowany regulamin obrad
Załącznik Nr 4 – wzór zgłoszenia kandydata na Prezesa PZSzach