Uchwała nr 22/02/2022-1

103

Uchwała nr 22/02/2022
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 lutego 2022 r.
w sprawie potępienia działań zbrojnych
prowadzonych przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie

    Polski Związek Szachowy wzywa wszystkie środowiska szachowe na całym świecie, z Międzynarodową Federacją Szachową FIDE oraz Europejską Unią Szachową ECU na czele, aby solidarnie stanęły po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do samostanowienia i życia w niepodległym państwie.
    Wzywamy wszystkich szachistów świata do jednoznacznego wsparcia głosu środowiska szachowego potępiającego działania zbrojne oraz do żądania ich natychmiastowego przerwania kierowanego do wszystkich osób i instytucji za to odpowiedzialnych.
    Polski Związek Szachowy całkowicie akceptuje stanowisko Sejmu RP wyrażone w uchwale z dnia 23 lutego 2022 r. potępiające agresywne postępowanie Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Wskazane w tej uchwale zasady suwerenności oraz prawo do samostanowienia narodów należą do podstawowych europejskich wartości cywilizacyjnych.
    Dewiza FIDE „Gens Una Sumus” obowiązuje wszystkich szachistów zawsze i w każdym aspekcie życia.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu.

Resolution No. 22/02/2022
of the Board of the Polish Chess Federation dated 25 February 2022
on condemnation of military actions conducted by the Russian Federation against Ukraine

     The Polish Chess Federation calls on all chess players around the world, led by the International Chess Federation FIDE and the European Chess Union ECU, to stand in solidarity for the freedom and right of the Ukrainian people to self-determination and to live in an independent country.

     We call on all chess players in the world to unequivocally support the voice of the chess community condemning the military action and demand its immediate cessation to all persons and institutions responsible for it.

    The Polish Chess Federation fully accepts the position of the Polish Parliament expressed in the resolution of 23 February 2022 condemning the aggressive conduct of the Russian Federation towards Ukraine. The principles of sovereignty indicated in this resolution and the right to self-determination of nations are among the fundamental European civilizational values.

    The FIDE motto “Gens Una Sumus” applies to all chess players always and in every aspect of life.