Uchwała Nr 101/09/2021

66

Uchwała Nr 101/09/2021

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 16 września 2021

w sprawie powołania obserwatora na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wyborcze członków PZSzach z województwa lubelskiego

Zarząd PZSzach, działając na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 Statutu PZSzach w związku z art. 1.7.2.2 Regulaminu Licencyjnego PZSzach, postanawia:

1. Powołać Wiceprezesa PZSzach p. Pawła Zaskalskiego jako obserwatora Nadzwyczajnego Zgromadzenia członków PZSzach z województwa lubelskiego zwołanego na dzień 24 września 2021 r.

2. Wyznaczyć następujący zakres zadań obserwatora:

i. tymczasowe przewodniczenie zgromadzeniu do chwili dokonania wyboru przewodniczącego przez zebranych zgodnie z porządkiem dziennym,
ii. czynny i nieograniczony udział w dalszej części zgromadzenia w charakterze obserwatora z prawem wglądu do dokumentacji zgromadzenia i sporządzania odpisów i kopii,
iii. sporządzenie i przedstawienie Zarządowi PZSzach, w terminie 3 dni od odbycia zgromadzenia, sprawozdania z wykonanych czynności.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, oddano 6 głosów za, 3 przeciw.

Nie głosowała Anna Mrozińska.