Uchwała 100/09/2021

75

Uchwała 100/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie wyznaczenia ostatecznego terminu podpisania sprawozdania finansowego za rok 2020

Zarząd PZSzach wyznacza członkom Zarządu ostateczny termin wypełnienia obowiązku w zakresie złożenia podpisu lub oświadczenia o odmowie złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym PZSzach za rok 2020 na dzień 17 września 2021.

Sporządzenie sprawozdania we wskazanym terminie jest bezwzględnie konieczne dla uzyskania oficjalnej i finalnej opinii biegłego rewidenta, a następnie przedłożenia wniosku o zatwierdzenie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, oddano … głosów za, … przeciw, … wstrzymujących.

Nie głosowali: