Uchwała 1/09/2021/KR

82

Uchwała 1/09/2021/KR

Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 września 2021
w sprawie procesu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za rok 2020

  1. Komisja Rewizyjna PZSzach wzywa wszystkich członków Zarządu PZSzach do wypełnienia obowiązku członka Zarządu w zakresie złożenia podpisu lub oświadczenia o odmowie złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym za rok 2020 do dnia 17 września 2021 włącznie.
  2. Niewypełnienie obowiązku wskazanego w pkt. 1 Komisja Rewizyjna uzna za zachowanie naganne i narażające Związek oraz środowisko szachowe na szkody w wielkim rozmiarze poprzez sprowadzenie zagrożenia wstrzymania dofinansowania na działalność sportową przez ministerstwo właściwe ds. sportu.
  3. W przypadku niewypełnienia wskazanego obowiązku Komisja postanawia skierować do Rzecznika Dyscypliny PZSzach wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego oraz zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego zawieszenia w prawach członka Zarządu PZSzach na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji, oddano 4 głosy za.

Nie głosował: