Uchwała 97/09/2021

71

Uchwała 97/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 września 2021 r.
w sprawie zwołania nadzwyczajnego wojewódzkiego zebrania wyborczego członków PZSzach w woj. lubelskim.

Zarząd Polskiego Związku Szachowego, działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu PZSzach w związku z postanowieniami par. 1.7.2.3 Regulaminu Licencyjnego, zwołuje na dzień 24 września 2021 r., na godz. 18.00 – w pierwszym terminie i na godz. 18.15 – w drugim terminie nadzwyczajne wojewódzkie zebranie wyborcze członków PZSzach z województwa lubelskiego w celu wyłonienia delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego.

Zebranie odbędzie się w świetlicy MKS Start przy Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin

Zgodnie z § 24 pkt. 6 Statutu Polskiego Związku Szachowego w zebraniu mają prawo wziąć udział z głosem stanowiącym, w sile jednego głosu każdy, przedstawiciele podmiotów będących członkami zwyczajnymi Polskiego Związku Szachowego, mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Obowiązek właściwego powiadomienia uprawnionych podmiotów spoczywa na Biurze PZSzach.

Zebranie otworzy wyznaczony przez Prezesa PZSzach pełnomocnik Związku, do którego obowiązków należeć będzie przygotowanie listy uprawnionych uczestników oraz propozycji porządku i regulaminu obrad. Z chwilą wybrania przewodniczącego obrad pełnomocnik pozostaje obserwatorem z ramienia PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu. Oddano 5 głosów za, 2 przeciw.

Uzasadnienie

Podejmując powyższą decyzję Zarząd PZSzach przychyla się do skargi złożonej przez szereg klubów – członków zwyczajnych PZSzach z województwa lubelskiego, wskazujących na następujące fakty:

– Dwuletnia, zgodnie ze Statutem PZSzach, kadencja delegatów z województwa lubelskiego, wypełniła się wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach w czerwcu 2021.

– Lubelski Wojewódzki Związek Szachowy zwołując zgromadzenie wyborcze w województwie lubelskim dopiero w terminie październikowym, czyli po ogłoszonym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, uchybił obowiązkom wynikającym z posiadanej licencji PZSzach w taki sposób, że uniemożliwił członkom PZSzach z województwa lubelskiego realizację statutowego czynnego prawa głosu zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

Zwołanie zgromadzenia ma na celu usunięcie powyższego uchybienia.