Uchwała nr 96/09/2021

45

Uchwała nr 96/09/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie przyjęcia aneksu do Regulaminu DMP Extraliga.

Zarząd PZSzach postanowił przyjąć aneks do Regulaminu DMP Extraliga o treści:

  1. Klub, którego zawodniczka podstawowa powołana została w skład reprezentacji Polski na Drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet (DMŚK) 2021, ma prawo rejestracji do udziału w DMP dodatkowej zawodniczki rezerwowej.
  2. Zgłoszenie rejestracyjne należy przesłać nastąpić najpóźniej w dniu 30 września 2021 roku. Rejestracja zwolniona jest z opłat wynikających z KOF.
  3. Dodatkowa zawodniczka rezerwowa może być obywatelem państwa spoza UE. Klub może zgłosić zawodniczkę do meczu w DMP niezależnie od regulaminowego wymogu zgłoszenia do meczu co najwyżej jednego zawodnika spoza UE.
  4. Zawodniczka dodatkowa ma prawo udziału jedynie w tych rundach DMP, w których wykluczony będzie udział zawodniczki podstawowej z powodu jej uczestnictwa w DMŚK 2021.
  5. Przepis ust. 4 obejmuje okres trwania DMŚK 2021 wraz z czasem przejazdu, a także skutki związane z sytuacją epidemiczną w Europie, wynikłe z sytuacji których nie można było przewidzieć, jak w szczególności zmiany przepisów transgranicznych czy też nałożenie obowiązku odbycia kwarantanny.
  6. Niniejszy aneks dotyczy rozgrywek DMP Extraliga w roku 2021.
  7. Prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego aneksu należy do Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Robert Siekanka, Krzysztof Góra, Szymon Pieczewski.