Uchwała nr 90/08/2021

89

Uchwała nr 90/08/2021

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 sierpnia 2021 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach w dniu 25 września 2021 r.

 1. Zarząd PZSzach zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach na dzień 25 września 2021 r. (sobota) na godz. 12.00 (I termin) oraz godz. 12.30 (II termin). (podstawa prawna: § 21 ust. 11 i 12 Statutu PZSzach)

 2. Zgromadzenie odbędzie się w trybie zdalnym (podstawa prawna: 7 ust. 3 ustawy o sporcie w zw. z art. 10 ust. 1a-1e ustawy prawo o stowarzyszeniach)
  .
 3. Zarząd PZSzach postanawia przedłożyć pod obrady NWZD następujące wnioski:
  1. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZSzach za rok 2020 wraz z rozpatrzeniem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu PZSzach za rok 2020,
  2. o przyjęcie informacji o stanie prawnym Kolegium Sędziów PZSzach,
  3. o uchylenie Regulaminu Kolegium Sędziów PZSzach (z dn. 25 listopada 2006 r.),
  4. o przyjęcie nowego Regulaminu Działania Autonomicznych Gremiów Sędziowskich,
  5. o trybie postępowania w okresie przejściowym w związku z wejściem w życie Regulaminu Autonomicznych Gremiów Sędziowskich.

Załączniki:

 1. Komunikat organizacyjny Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
 2. Proponowany porządek dzienny NWZD
 3. Proponowany regulamin obrad NWZD
 4. Proponowana treść Regulaminu Autonomicznych Gremiów Sędziowskich

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 6 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Kamila Kałużna, Anna Mrozińska, Krzysztof Góra, Robert Siekanka.