Uchwała nr 89/08/2021

99

Uchwała nr 89/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania obserwatora na Walne Zgromadzenie Wyborcze
Małopolskiego Związku Szachowego

Zarząd PZSzach działając na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 Statutu PZSzach w związku z art. 1.7.2.2 Regulaminu Licencyjnego PZSzach postanawia:

  1. Powołać Wiceprezesa PZSzach p. Pawła Zaskalskiego jako obserwatora na Walne Zgromadzenie Wyborcze Małopolskiego Związku Szachowego (dalej Zgromadzenie),
  2. Wyznaczyć następujący zakres zadań obserwatora:
    i. przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości zwołania Zgromadzenia z postanowieniami Statutu PZSzach, w tym w szczególności poprzez wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie odpisów i kopii,
    ii. czynny i nieograniczony udział w Zgromadzeniu w charakterze obserwatora z prawem wglądu do dokumentacji Zgromadzenia i sporządzania odpisów i kopii,
    iii. sporządzenie i przedstawienie Zarządowi PZSzach, w terminie 3 dni od odbycia Zgromadzenia, pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu. Oddano 6 głosów za.

Nie głosowali: Robert Siekanka, Łukasz Turlej, Krzysztof Góra, Kamila Kałużna.