Uchwała nr 77/07/2021

103

Uchwała nr 77/07/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie zmiany wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów PZSzach
na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

Zarząd PZSzach postanowił zmienić wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu zawodów PZSzach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim poprzez dodanie nowego punktu 1.11.11 o treści:

(1.11.11) W uzasadnionych przypadkach, organizator (po uzyskaniu zgody Wiceprezesa ds. sportu wyczynowego), może wprowadzić zapis o obowiązku korzystania z jego oferty hotelowej, pod groźbą niedopuszczenia do zawodów. W takim przypadku uczestnicy zobowiązani są podporządkować się wymogowi a organizator ma prawo nie dopuścić do zawodów uczestnika, jeśli ten nie podporządkuje się tej decyzji.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków Zarządu, 5 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: