Uchwała nr 71/07/2021

95

Uchwała nr 71/07/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 3 lipca 2021 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu PZSzach oraz Regulaminie Głosowań Elektronicznych Zarządu PZSzach

I. Zarząd PZSzach postanowił dokonać zmiany Regulaminu Zarządu poprzez nadanie nowej treści  par. 15 oraz par. 18

§ 15
1. Zebrania Zarządu są protokołowane, a zgodność tekstu z przebiegiem zebrania potwierdzana podpisami prowadzącego zebranie i protokolanta.
2. Protokolanta wyznacza Sekretarz Generalny lub, w przypadku nieobecności na zebraniu Sekretarza Generalnego, prowadzący zebranie. Za wiedzą zgromadzonych zebrania Zarządu mogą być nagrywane.
3. Tekst protokołu jest przekazywany Członkom Zarządu pocztą elektroniczną w ciągu 90 dni od zakończenia zebrania i zostaje poddany pod głosowanie elektroniczne w celu zatwierdzenia. W razie braku akceptacji w głosowaniu Członkowie Zarządu mają 7 dni na złożenie poprawek. Odnośnie treści protokołu można złożyć votum separatum zgodnie z § 18 Regulaminu Zarządu.
§ 18
W szczególnym przypadku Członek Zarządu, który znalazł się podczas głosowania w mniejszości i nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić votum separatum, co oznacza oficjalną zapowiedź, że w tej sprawie będzie on przedstawiał na zewnątrz odmienną opinię. Votum separatum musi być zgłoszone wraz z uzasadnieniem. Każde votum separatum wraz z uzasadnieniem należy obowiązkowo zamieścić w specjalnym segregatorze o nazwie „Vota separata”, który musi być dostępny w biurze PZSzach dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej do wglądu. Opublikowanie votum separatum na stronie internetowej wymaga każdorazowo zgody Prezesa PZSzach.
II. Zarząd PZSzach postanowił dokonać zmiany Regulaminu Głosowań Elektronicznych Zarządu poprzez nadanie nowej treści pkt. 9
pkt 9
Prowadzący głosowanie ma obowiązek przedstawić informację o wynikach głosowań elektronicznych na najbliższym posiedzeniu Zarządu, a protokolant umieścić tę informację w protokole z zebrania. W przypadku głosu przeciwnego Członkowie Zarządu mają możliwość zgłoszenia votum separatum wraz z uzasadnieniem, zgodnie z par. 18 Regulaminu Zarządu. Członek Zarządu ma 7 dni na zgłoszenie votum separatum wraz z uzasadnieniem liczone od momentu opublikowania uchwały.

W głosowaniu udział wzięło … członków Zarządu, 5 głosów za … przeciw, … wstrzymało sie od głosu.

Nie głosowali: