Uchwała nr 62/05/2021

149

Uchwała nr 62/05/2021

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21 maja 2021 r.
w sprawie zwołania Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów PZSzach w roku 2021

Zarząd PZSzach, na podstawie § 22 ust. 10 Statutu PZSzach oraz art. 7 ust. 3 ustawy o sporcie w zw. z art. 10 ust. od 1a do 1e ustawy prawo o stowarzyszeniach, postanawia:

1. zwołać Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach w roku 2021 na dzień 20 czerwca 2021 (niedziela) na godz. 12.00 – w I terminie, na  godz. 12.30 – w II terminie.

2. przeprowadzić Zgromadzenie w trybie zdalnym.

3. zarządzić przeprowadzenie w dniu 20 czerwca 2021 wyborów do Komisji Rewizyjnej PZSzach na kolejną kadencję.

Załączniki do Uchwały:

  1. Komunikat Organizacyjny WZD 2021
  2. Proponowany Porządek obrad WZD 2021
  3. Proponowany Regulamin obrad WZD 2021

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 7 głosów za, 1 przeciw.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej.