Uchwała 43/03/2021

63

Uchwała 43/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie sposobu podpisywania rocznego sprawozdania Zarządu PZSzach

Zarząd PZSzach ustala następujący sposób podpisywania rocznego sprawozdania Zarządu PZSzach:

1) Dokument należy podpisać niezwłocznie w celu dochowania terminów i sporządzenia audytu przez biegłego rewidenta.

2) Po stworzeniu sprawozdania finansowego i naniesieniu ewentualnych poprawek Główny Księgowy podpisuje je profilem zaufanym ePUAP.

3) Główny Księgowy tworzy listę Członków Zarządu, którzy podpisują dokument w kolejności.

4) Każdy z Członków Zarządu, który podpisze dokument jest zobowiązany wysłać go do następnej osoby na liście do podpisu z załączeniem kopii do Głównego Księgowego i Prezesa PZSzach.

5) Jeśli ktoś nie zamierza podpisać sprawozdania finansowego jest zobowiązany napisać w tej sprawie stosowne oświadczenie przy użyciu profilu zaufanego z podaniem przyczyny i załączyć je do sprawozdania finansowego.

Nie zastosowanie się do powyższych założeń lub opóźnianie procesu podpisywania może powodować konsekwencje dyscyplinarne.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Kamila Kałużna.