Uchwała nr 37/03/2021

90

Uchwała nr 37/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

Zarząd PZSzach postanowił dokonać zmiany w punkcie 1.7.1 zdanie pierwsze wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim poprzez nadanie nowego brzmienia tego zdania:

„Prawo startu w eliminacjach strefowych mają zawodnicy posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności, oraz zamieszkujący w Polsce zawodnicy zagraniczni posiadający paszport kraju członkowskiego Unii Europejskiej.”

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów za.

Nie głosowali: Krzysztof Góra, Łukasz Turlej, Robert Siekanka, Artur Jakubiec, Szymon Pieczewski.