Uchwała nr 36/03/2021

156

Uchwała nr 36/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zarządu PZSzach

Zarząd PZSzach postanowił dokonać zmiany w § 2 i § 3
Regulaminu Zarządu PZSzach poprzez nadanie nowej treści:

§ 2

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Związku zgodnie z:
a) ogólnie obowiązującymi przepisami prawa,
b) Statutem PZSzach,
c) uchwałami Walnych Zgromadzeń PZSzach,
d) niniejszym Regulaminem.
2. Zarząd realizuje zadania Związku zgodnie z wieloletnim programem PZSzach dążąc do systematycznego rozwoju i popularyzacji szachów w grze bezpośredniej, korespondencyjnej, rozwiązywaniu zadań szachowych i kompozycji.

§ 3

1. Członkowie Zarządu działają kolektywnie przy jednoczesnej współpracy z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi i działaczami społecznymi.
2. Członkowie Zarządu PZSzach przyjmują pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
3. Członkowie Zarządu niewykazujący dostatecznej aktywności mogą być pozbawieni przez Zarząd sprawowanych funkcji lub, zgodnie z postanowieniami Statutu, zawieszeni w prawach Członka Zarządu.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw PZSzach w zakresie:
a) przypisanej mu odpowiedzialności,
b) działań kolektywnych członków Zarządu.
5. W szczególności każdy członek Zarządu ma obowiązek skutecznego wykonania czynności wynikających z art. 52* ustawy o rachunkowości.
6. Brak skutecznego wykonania obowiązku opisanego zgodnie z ust. 5 wypełniać będzie znamiona działania na szkodę PZSzach o charakterze rażącego zaniedbania i podlegać będzie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

*Ustawa o rachunkowości Art. 52.
Roczne sprawozdanie finansowe

1. Kierownik jednostki (kom.: Zarząd PZSzach) zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (kom.: w PZszach 31 grudnia) i przedstawia je właściwym organom, zgodnie zobowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.
2 Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

 

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów za.