Uchwała nr 31/03/2021

112

Uchwała nr 31/03/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 5 marca 2021 r.
w sprawie w sprawie zmian w regulaminach rozgrywek mistrzowskich juniorów

I. Zarząd postanawia:
1.1. Dokonać, z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia, zmian w regulaminach rozgrywek:
– Indywidualnego Pucharu Polski do lat 6, 7
– Indywidualnego Pucharu Polski do lat 8
– Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 12-14
– Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16-18
– Półfinałów Mistrzostw Polski Juniorów
oraz
1.2. dokonać, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r., zmian w
– Regulaminie Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 10
w każdym przypadku poprzez:
A. Dodanie lub nadanie nowego brzmienia warunków formalnych dopuszczenia zawodnika do startu w rozdziale 4 (Uczestnictwo) o treści:

1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest spełnienie kryterium wieku.
2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie przez zawodnika:
a) numeru PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) lub paszportu kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
b) licencji zawodniczej PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym Rejestrze PZSzach),
c) przynależności do klubu będącego członkiem PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym Rejestrze PZSzach),
d) dokumentu tożsamości potwierdzającego datę i miejsce urodzenia,
e) aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu szachowego,
f) kopii dowodu wpłaty wpisowego i innych opłat zgodnie z komunikatem organizacyjnym,
g) pisemnego oświadczenia pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem przez całe zawody, dostarczonego organizatorom podczas odprawy technicznej;

B. Dodanie zdania w rozdziale „Sędziowanie”:
Sędzia główny posiadający klasę IA nie wymaga zatwierdzenia przez Kolegium Sędziów.

C. Dodanie w rozdziale „Postanowienia końcowe” punktu o treści:
W przypadku uzasadnionego podejrzenia o korzystanie przez zawodnika w trakcie partii z urządzenia elektronicznego sędzia główny zawodów może zarządzić kontrolę osobistą oraz kontrolę rzeczy osobistych zawodnika. O kontroli sędzia główny niezwłocznie zawiadamia opiekuna zawodnika.
Odmowa poddania się kontroli skutkuje usunięciem zawodnika z turnieju oraz wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

II. Zarząd postanawia dokonać, z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia, zmian w Regulaminie Szkolnych Indywidulanych Mistrzostw Polski poprzez:

A. Dodanie lub nadanie nowego brzmienia warunków formalnych dopuszczenia zawodnika do startu w rozdziale 4 (Uczestnictwo) o treści:
1. Warunkiem dopuszczenia do startu jest spełnienie kryterium wieku.
2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest posiadanie przez zawodnika:
a) numeru PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1397) lub paszportu kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
b) licencji zawodniczej PZSzach (obowiązuje zapis w Centralnym Rejestrze PZSzach),
c) dokumentu tożsamości potwierdzającego datę i miejsce urodzenia,
d) aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu szachowego,
e) kopii dowodu wpłaty wpisowego i innych opłat zgodnie z komunikatem organizacyjnym,
f) pisemnego oświadczenia pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem przez całe zawody, dostarczonego organizatorom podczas odprawy technicznej;

B. Dodanie zdania w rozdziale „Sędziowanie”
Sędzia główny posiadający klasę IA nie wymaga zatwierdzenia przez Kolegium Sędziów.

C. Dodanie w rozdziale „Postanowienia Końcowe” punktu o treści:
W przypadku uzasadnionego podejrzenia o korzystanie przez zawodnika w trakcie partii z urządzenia elektronicznego sędzia główny zawodów może zarządzić kontrolę osobistą oraz kontrolę rzeczy osobistych zawodnika. O kontroli sędzia główny niezwłocznie zawiadamia opiekuna zawodnika. Odmowa poddania się kontroli skutkuje usunięciem zawodnika z turnieju oraz wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

III. Przygotowanie i opublikowanie ujednoliconej we wskazanym zakresie treści regulaminów zmienionych niniejszą uchwałą powierza się Przewodniczącemu Komisji Młodzieżowej PZSzach.

 W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu, 5 głosów za, 2 przeciw.