Regulamin konkursu „Daj mata z LOTTO”

861

REGULAMIN KONKURSU SZACHOWEGO „DAJ MATA Z LOTTO”

ORGANIZOWANEGO

PRZEZ
POLSKI ZWIĄZEK SZACHOWY

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Szachowy z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 84/92.
 2. Partnerem Konkursu i fundatorem nagród jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i marka LOTTO.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na FB/PZSzach pod adresem https://www.facebook.com/PZSzach/ w formie wpisu z zadaniem szachowym. Zadania konkursowe będą posiadać różny stopień trudności. W dniu emisji wpisu z zadaniem ukaże się tylko jedno zadanie.
 4. Wpisy ukażą się w okresie 18.12 – 31.12.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu.
 5. Nagrodzone zostaną trzy osoby, które po ukazaniu się wpisu z zadaniem szachowym przyślą jako pierwsze prawidłowe rozwiązanie zadania.
 6. Prawidłowo rozwiązane zadanie należy przesyłać wyłącznie na adres promocja@pzszach.pl
 7. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26 ).

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego fanpage’a PZSzach na Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/PZSzach/ oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. zapoznanie z Regulaminem Konkursu na stronie https://www.facebook.com/PZSzach/ lub pzszach.pl;
  2. spełnienie przez Uczestników Konkursu warunków podanych w § 2 oraz § 3 Regulaminu.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Partnera Konkursu oraz firm współpracujących z Organizatorem i Partnerem w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie zadania szachowego we wpisie na fb/PZSzach https://www.facebook.com/PZSzach/
 2. Nagrodę otrzymają 3 osoby, które jako pierwsze przyślą prawidłowe rozwiązanie zadania szachowego polegającego na:
  1. daniu mata w jednym ruchu;
  2. daniu mata w dwóch ruchach.

Zadania będą posiadać różny stopień trudności.

3. Nagrodami w Konkursie są zestawy upominkowe od Polskiego Związku Szachowego i marki LOTTO. Organizator zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy osób nagrodzonych i listy nagród.

4. Organizator rozlosuje dodatkowe nagrody-niespodzianki wśród Uczestników Konkursu.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w terminie
7 (siedem) dni od zakończenia edycji Konkursu, na wskazany przez niego na potrzeby Konkursu adres e-mail.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzy) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, adresu poczty elektronicznej, nr tel. kontaktowego.
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje,
  a wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. W/w dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z przyznaniem i dystrybucją nagród.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień Regulaminu, rozstrzyga Organizator.
  2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie internetowej pzszach.pl.