IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

3358

IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

Wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń szachowych w świetle „IV Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 4 czerwca 2020, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 oraz zgody Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu.

Polski Związek Szachowy ściśle stosuje się zaleceń oraz wytycznych Ministra Sportu. Poniżej publikujemy ogólne ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych, opracowane przez Ministerstwo Sportu:

– w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia i zawody sportowe zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych.

można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności. Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 250 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

rodzice nie mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci, limit 250 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności od 19 czerwca br., a do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.

– Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności.

– Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, gdy ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

– Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Obecne wytyczne sanitarne

Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

  • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających(z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
  • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

Obowiązek noszenia maseczki dotyczy wszystkich zawodników, sędziów i organizatorów. Maseczkę można zdjąć tylko w momencie uprawiania sportu – tj. przy samej szachownicy.

UWAGA! Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju działalności.