Uchwała 53/08/2019

75

Uchwała nr 53/08/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu oraz kryteriów oceny w Konkursie Ofert na rok 2020

Zarząd postanowił przyjąć regulamin pracy komisji oraz kryteria oceny

obowiązujące w konkursie ofert.

Głosowało 7 członków Zarządu, 7 głosów ZA.