KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów

2042

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Szachowego z dnia 10 czerwca 2018 oraz uchwały Zarządu PZSzach z dnia 30.06.2018 r. Zarząd zwołuje na 16 września 2018 r., na godzinę 10.00 (I termin) i na godz. 10.30 (II termin), Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 2.

Kandydaci na Prezesa PZSzach powinni być zgłaszani pisemnym wnioskiem na adres biura PZSzach zgodnie ze Statutem PZSzach oraz Ordynacją Wyborczą najpóźniej na 21 dni przed terminem NWZD, tj. do 25 sierpnia 2018 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć założenia programowe, które zostaną opublikowane na stronie pzszach.pl na 14 dni przed NWZD.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Lista delegatów zgłoszonych do poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD) jest ważna, pod warunkiem braku upływu kadencji delegata (par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach). Zmiana delegatów przed upływem ich kadencji jest możliwa wyłącznie w przypadku rezygnacji lub śmierci delegata (par. 24 ust. 4 Statutu PZszach) oraz upływu kadencji, jeżeli Statut WZSzach określa inny okres kadencji niż Statut PZSzach (par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach). Zmiany delegatów wynikające z par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach i par. 24 ust. 4 Statutu PZSzach oraz wynikające ze zwiększenia/zmniejszenia ilości delegatów od ostatniego WZD, powinny być wskazane w oświadczeniu WZSzach i udokumentowane dodatkowo stosownymi uchwałami wynikającymi ze Statutu PZSzach i Statutu danego WZSzach.

Wojewódzkie Związki Szachowe, w których delegatom wygasły mandaty powinny przeprowadzić nowe wybory. Jeżeli statut Związku Wojewódzkiego nie stanowi inaczej, w organizowanym przez Związek Wojewódzki zebraniu wyborczym na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach mają prawo brać udział z głosem stanowiącym, w sile jednego głosu każdy, przedstawiciele klubów/stowarzyszeń danego związku oraz zawodnicy niezrzeszeni w klubach/stowarzyszeniach, zarejestrowani bezpośrednio w Związku Wojewódzkim, w liczbie 1 przedstawiciel na każdych 50 tak zarejestrowanych zawodników w Związku Wojewódzkim.

Zwracamy uwagę, że zebranie wyborcze na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach, o którym mowa w statucie PZSzach, nie jest tożsame z Walnym Zgromadzeniem Delegatów Wojewódzkiego Związku Szachowego.

Jako podstawę do wyliczenia liczby mandatów przysługujących delegatom z poszczególnych wojewódzkich związków szachowych przyjęto osoby prawne posiadające członkostwo zwyczajne PZSzach.

Lp WOJ. Ilość klubów – członków zwyczajnych PZSzach Ilość przysługujących mandatów na NWZD 2018 Liczba delegatów wyznaczonych przez WZSzachy na WZD na dzień 10.06.2018 Wymagana korekta w liczbie delegatów
1 DS 29 4 4 0
2 KP 24 4 4 0
3 LB 13 3 3 0
4 LD 17 3 3 0
5 LU 15 3 3 0
6 MA 42 6 6 0
7 MP 29 4 4 0
8 OP 15 3 3 0
9 PK 38 5 5 0
10 PL 9 2 2 0
11 PO 18 3 3 0
12 SK 8 2 2 0
13 SL 40 5 5 0
14 WM 14 3 3 0
15 WP 42 6 6 0
16 ZP 12 3 3 0
Razem: 365 59 59

 

Ilość przysługujących mandatów została wyliczona wg zasad: ilość klubów (członków zwyczajnych) aktualna na dzień 30-06-2018 r. Każdy związek otrzymuje 1 mandat oraz 1 mandat za każdą rozpoczętą dziesiątkę zarejestrowanych klubów.
Ewentualne reklamacje w tej sprawie prosimy zgłaszać do biura PZSzach w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2018 roku i zostaną one rozpatrzone w terminie do 31 lipca 2018 roku.

Prosimy Prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych o przesyłanie zgłoszeń delegatów  do biura PZSzach na załączonym druku w nieprzekraczalnym terminie do 05 września 2018 roku.

Załączniki:

1. Zgłoszenie kandydata na Prezesa PZSzach
2. Porządek obrad WZD – projekt
3. Regulamin obrad WZD – projekt
4. Zgłoszenie delegata na WZD
5. Obowiązujący Statut PZSzach