Uchwała nr 47/06/2018

109

Uchwała nr 47/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 16 czerwca 2018 r.
w sprawie nadania tytułu Instruktora Szachowego IM Marcinowi Krzyżanowskiemu

Zarząd postanawia nadać tytuł Instruktora Szachowego IM Marcinowi Krzyżanowskiemu.

Głosowało 8 członków Zarządu, 7 głosów ZA, 1 wstrzymujący.