Uchwała nr 46/06/2018

64

Uchwała nr 46/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania Złotej Odznaki Honorowej PZSzach Barbarze Szenborn-Dańczak

Zarząd postanawia przyznać Złotą Odznakę Honorową PZSzach
Barbarze Szenborn-Dańczak.

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymujące.