UCHWAŁA NR 37/05/2018 w sprawie propozycji zmian w Statucie PZSzach

169

UCHWAŁA NR 37/05/2018
Zarządu PZSzach z dnia 28.05.2018 r.
w sprawie propozycji zmian w Statucie PZSzach

1. Zarząd PZSzach przyjął przedłożone przez Komisję Statutową propozycje 24 zmian w Statucie PZSzach wraz z uzasadnieniem

2. Zarząd postanowił skierować wniosek o przyjęcie 24 propozycji zmian w Statucie PZSzach przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach zwołane na dzień 10 czerwca 2018 r.

3. Zarząd postanowił skierować przyjęte propozycje do niezwłocznej publikacji na stronie internetowej Związku w formie Komunikatu Organizacyjnego Nr 3 Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.