UCHWAŁA NR 33/05/2018 w sprawie zmiany rodzaju członkostwa klubu „ZEFIR” Boguszowice (SL)

82

UCHWAŁA NR 33/05/2018
Zarządu PZSzach z dnia 04.05.2018 r.
w sprawie zmiany rodzaju członkostwa klubu „ZEFIR” Boguszowie (SL)

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o przyjęciu wniosku klubu
„ZEFIR” Boguszowice (SL) o zmianę rodzaju członkostwa w PZSzach z “wspierający” na “zwyczajny”.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.
Nie głosował Paweł Dudziński.