Komunikat Organizacyjny Nr 2 – WZD PZSzach 2018

1222

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2

Walnego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

Działając na podstawie Statutu PZSzach par. 24 Zarząd PZSzach podaje do wiadomości, że  uprawnionych do udziału w WZD w roku 2018 jest 59 delegatów. Poszczególne Wojewódzkie Związki Szachowe reprezentowane będą przez delegatów w ilości ustalonej na podstawie par. 24 pkt. 2 Statutu PZSzach, według liczby Członków Zwyczajnych PZSzach na dzień 10 kwietnia 2018 r. (Załącznik Nr 1).

Imienna lista delegatów zgłoszonych przez Wojewódzkie Związki Szachowe których kadencja obowiązuje opublikowana jest w zakładce https://pzszach.pl/strona-glowna/delegaci-na-wzd-pzszach/. Przypominamy jednocześnie, iż zmiana delegata może wynikać wyłącznie z przyczyn określonych w par. 24 ust. 3 i ust. 4 Statutu lub w wyniku obowiązku zmiany liczby delegatów przypisanych do danego Wojewódzkiego Związku Szachowego, spowodowanego zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby członków zwyczajnych PZSzach (par. 24 ust. 5 Statutu).

Obowiązek dokonania zmian wśród delegatów wg par. 24 pkt 5 Statutu zachodzi w województwach: Dolnośląskim, Śląskim, Wielkopolskim i Zachodniopomorskim.

W związku z powyższym każda zmiana w stosunku do listy opublikowanej w w/w zakładce, musi być zgłoszona do Biura PZSzach na piśmie oraz udokumentowana uchwałami podjętymi zgodnie ze Statutem PZSzach i Statutem danego WZSzach.

Zgłoszenie lub wycofanie delegata należy przesłać do Biura PZSzach na drukach (Załącznik 2 lub 3) najpóźniej do dnia 31 maja 2018 r.

Załącznik Nr 1 – Liczba klubów na 10.04.2018 i ustalenie liczby mandatów

Załącznik nr 2 – Zgłoszenie delegata

Załącznik nr 3 – Wycofanie delegata

Zarząd PZSzach

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 1

Walnego Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

Uchwałą nr 17/03/2018 z 03 marca 2018 Zarząd Polskiego Związku Szachowego zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach w dniu 10 czerwca 2018 r. (niedziela)  na godzinę 10.00 (I termin) i na godz. 10.30 (II termin). Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Gromada Centrum (Sala Malwa), Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 2.

Lista delegatów zgłoszonych do poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD) jest ważna, pod warunkiem braku upływu kadencji delegata (par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach). Zmiana delegatów przed upływem ich kadencji jest możliwa wyłącznie w przypadku rezygnacji lub śmierci delegata (par. 24 ust. 4 Statutu PZszach) oraz upływu kadencji, jeżeli Statut WZSzach określa inny okres kadencji niż Statut PZSzach (par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach). Zmiany delegatów wynikające z par. 24 ust. 3 Statutu PZSzach i par. 24 ust. 4 Statutu PZSzach oraz wynikające ze zwiększenia/zmniejszenia ilości delegatów od ostatniego WZD, powinny być wskazane w oświadczeniu WZSzach i udokumentowane dodatkowo stosownymi uchwałami wynikającymi ze Statutu PZSzach i Statutu danego WZSzach.

Biuro PZSzach zweryfikuje listę zgłoszonych delegatów – pod kątem ich zgodności ze Statutem PZSzach i Statutem danego WZSzach.

Liczba mandatów przysługujących poszczególnym WZD zostanie ustalona na dzień 10 kwietnia 2018 r. i podana w Komunikacie Organizacyjnym nr 2.

Zarząd PZSzach

Załączniki:

1. Porządek Obrad WZD – projekt

2. Regulamin Obrad WZD (obowiązujący do czasu przyjęcia nowego)

3. Regulamin Obrad WZD na 2018 – projekt

4.  Statut PZSzach