Uchwała nr 103/11/2017 z dnia 26 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Głosowań Elektronicznych Zarządu PZSzach

90

Uchwała nr 103/11/2017

z dnia 26 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Głosowań Elektronicznych Zarządu PZSzach

Zarząd przyjął następujące zmiany w Regulaminie Głosowań Elektronicznych:

1. Punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
Prowadzący głosowanie, w terminie do 48 godzin od wysłania wniosku przez Wnioskodawcę, zarządza głosowanie w jednym z dwóch trybów:
a) Na dedykowanej platformie internetowej
Prowadzący głosowanie umieszcza wniosek w odpowiedniej sekcji i wysyła pocztę elektroniczną do wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje „Głosowanie:” oraz przedmiot głosowania i po myślniku – do kiedy trwa.
b) Pocztą elektroniczną (e-mail)
Prowadzący głosowanie wysyła pocztę elektroniczną do wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje „Głosowanie:” oraz przedmiot głosowania i po myślniku – do kiedy trwa.
W treści e-maila lub jako załącznik Prowadzący głosowanie umieszcza wniosek.
Wybór trybu przeprowadzenia głosowania należy do Prowadzącego głosowanie.

2. Punkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:
Członkowie Zarządu muszą ustosunkować się do podanego wniosku w terminie podanym przez prowadzącego głosowanie, który nie może być krótszy niż 48 godzin i dłuższy niż 120 godzin. Na tym etapie nie ma już możliwości składania merytorycznych uwag do wniosku, za wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek lub błędów językowych.
Głosowanie:
a) Tryb głosowania na stronie dedykowanej platformie internetowej
Członek Zarządu głosuje poprzez wybranie odpowiedniej opcji w głosowaniu:
Za, Przeciw lub Wstrzymuję się.
b) Pocztą elektroniczną (e-mail)
W odpowiedzi członek Zarządu wysyła do Prowadzącego e-mail, bez zmiany tematu, w treści którego powinien napisać: Za, Przeciw lub Wstrzymuję się.
Po zagłosowaniu oddanego głosu nie można już zmienić.
Członkowie Zarządu, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w głosowaniu.

3. Punkt 10 otrzymuje nowe brzmienie:
Najpóźniej 48 godzin po zakończeniu głosowania Prowadzący głosowanie ogłasza wynik głosowania oraz podaje informację czy wniosek został zaakceptowany czy odrzucony.
Informacja ta może być przekazana zarówno drogą e-mailową jak i poprzez odpowiednią prezentację wyników na stronie dedykowanej platformie internetowej.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.