Nabór sędziów i wymiana sędziowska

777

Komisja Międzynarodowa Polskiego Związku Szachowego ogłasza nabór dla sędziów, którzy są zainteresowani sędziowaniem imprez międzynarodowych FIDE & ECU. Wszyscy chętni, posiadający co najmniej tytuł FA, oraz znający w stopniu podstawowym co najmniej jeden z oficjalnych języków FIDE, proszeni są o wysłanie swojej aplikacji w języku angielskim lub rosyjskim na adres t.delega@pzszach.pl (temat wiadomości: nabór sędziów 2017 – imię i nazwisko sędziego)

Aplikacja powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Dane kontaktowe (adres email, nr telefonu)
  3. Aktualne zdjęcie (w formacie jak do dowodu osobistego lub paszportu)
  4. Posiadaną klasę sędziowską
  5. Informację o trzech najważniejszych, wybranych przez zainteresowanego turniejach szachowych, w których pełnił on rolę sędziego (kod zawodów, nazwa turnieju, miasto, kraj, liczba zawodników, system, początek, koniec, tempo gry, pozycja)
  6. Informację o znajomości języków obcych według Europejskiej klasyfikacji poziomu biegłości językowej CEFR (język, poziom CEFR)
  7. Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikację językowe (maksymalnie jeden dokument A4 dla każdego języka)
  8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Polski Związek Szachowy (Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Związek Szachowy danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w procesie naboru sędziów szachowych na imprezy międzynarodowe)
  9. Zgodę na przesłanie aplikacji zainteresowanego do organizatorów imprez poza granicami Polski oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty (Wyrażam zgodę na przesłanie przez Polski Związek Szachowy mojej aplikacji do organizatorów imprez międzynarodowych, a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w związku z procesem naboru sędziów szachowych na imprezy międzynarodowe)
  10. Własnoręczny podpis pod oświadczeniami

Termin nadsyłania aplikacji – do 15 października 2017 roku. Aplikacje posiadające uchybienia formalne nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie komisja międzynarodowa PZSzach prosi o kontakt ze strony organizatorów imprez szachowych w Polsce, którzy są zainteresowani zorganizowaniem wymiany sędziowskiej (zaproszenie sędziego zagranicznego do Polski w zamian za możliwość wysłania sędziego wskazanego przez organizatora na turniej zagraniczny). Wystarczy podać dane turnieju krajowego (nazwa turnieju, miasto, kraj, liczba zawodników, system, początek, koniec, tempo gry, pozycja) oraz określić liczbę sędziów zagranicznych, których organizator chciałby zaprosić. Zgłoszenie organizatora nie stanowi zobowiązania, a jedynie wstępną deklarację współpracy w tym zakresie.

Przewodniczący komisji międzynarodowej PZSzach, Tomasz Delega