Regulamin wypożyczania sprzętu szachowego z Polskiego Związku Szachowego

1421

REGULAMIN
WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU SZACHOWEGO Z POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

Sprzęt wypożyczany jest odpłatnie * na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.

Pobieranie i zwrot sprzętu odbywa się w ustalonym wcześniej terminie w siedzibie PZSzach w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 84/92 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 osobiście przez zamawiającego lub w wyjątkowych przypadkach przez osobę wcześniej wyznaczoną.

Przekazywanie sprzętu innym użytkownikom z pominięciem siedziby PZSzach może odbyć się tylko po uprzednim uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za sprzęt w PZSzach. W tym przypadku kaucja pozostaje w PZSzach do czasu ostatecznego rozliczenia za wypożyczenie. Podstawą wydania i przyjęcia sprzętu jest Protokół podpisany przez Pobierającego i Przekazującego.

  1. W celu wypożyczenia sprzętu szachowego należy przesłać na adres biuro@pzszach.pl – z możliwie największym wyprzedzeniem czasowym – zapotrzebowanie zawierające:
    · proponowaną datę wypożyczenia sprzętu wraz z informacją o tym, kiedy nastąpi jego zwrot do biura PZSzach,
    · cel wypożyczenia (nazwa, miejsce i termin turnieju),
    · ilość (szachownic, kpl. bierek, zegarów), jaką chce się wypożyczyć
    Zapotrzebowania składane „w ostatniej chwili” mogą nie zostać uwzględnione.

2.  Po uzyskaniu potwierdzonej informacji o dostępności sprzętu w proponowanym terminie należy umówić się w biurze na odbiór sprzętu.

3. Płatność za wypożyczenie sprzętu następuje „z góry”, a jej wysokość oblicza się na podstawie Cennika.

4. Przed wypożyczeniem sprzętu należy również „z góry” wpłacić kaucję zwrotną ** a jej wysokość oblicza się na podstawie tabeli 1. Dotyczy to również imprez których współorganizatorem jest PZSzach.

5. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia sprzętu koszty naprawy/zakupu ponosi wypożyczający po oszacowaniu przez PZSzach wartości naprawy/zakupu.

6. Za zwrot sprzętu po terminie, od kaucji potrącana będzie równowartość 1/10 kaucji za każde rozpoczęte 3 dni.

7.  Kaucja zwracana jest najpóźniej w terminie tygodnia od daty zwrotu sprzętu pod warunkiem, że sprzęt zwrócono w stanie z dnia wypożyczenia.

8. Przychody pochodzące z wypożyczania Polski Związek Szachowy przeznaczy na utrzymanie sprzętu w należytym stanie technicznym.

Cennik wypożyczania sprzętu szachowego opublikowany jest na stronie pzszach.pl w zakładce „Strefa PZSzach -> Dokumenty -> Cenniki”.

Wyjaśnienia:

* Z wyłączeniem imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest PZSzach.

** Dotyczy to również imprez w których współorganizatorem jest PZSzach.