Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika do lat 18 – instrukcja

1735

Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika do lat 18

  1. Klub przejmujący zawodnika wpłaca kwotę wynikającą z punktu 13.4 KOF 2017 na konto Polskiego Związku Szachowego
  2. Polski Związek Szachowy przekazuje :

– 80 % na konto klubu oddającego zawodnika po otrzymaniu faktury/rachunku
– 10 % na konto wojewódzkiego związku szachowego w którym  zarejestrowany jest klub oddający zawodnika. Rozliczenia z WZSzachami dokonywane są co kwartał.

  1. Klub oddający zawodnika może zrezygnować z należnego ekwiwalentu w formie pisemnej, kopię rezygnacji należy przesłać do biura PZSzach
  2. Na żądanie klubu przejmującego zawodnika lub jego rodziców klub oddający zawodnika ma obowiązek wykazać poniesienie kosztów szkolenia zawodnika na kwotę równą co najmniej naliczonemu ekwiwalentowi w formie zestawienia kosztów – przykładowe zestawienie patrz załącznik nr 1.

  3. W przypadku braku porozumienia arbitrem jest wojewódzki związek szachowy właściwy dla klubu z którego zawodnik odchodzi i ustala on (wzszach) ostateczną wysokość ekwiwalentu
  4. W przypadku wystąpienia zawodnika z klubu ekwiwalent za jego wyszkolenie przysługuje klubowi do którego zawodnik przynależał przez okres 12 miesięcy od odejścia zawodnika.

Załącznik nr 1

Zestawienie kosztów wyszkolenia zawodnika – przykład

1 Mistrzostwa Polski Młodzików – zakwaterowanie i wyżywienie : 490 zł
2 Mistrzostwa Polski Młodzików – opłata startowa : 110 zł
3 MPJ szachy szybkie i błyskawiczne : opłata startowa : 90 zł
4 MPJ szachy szybkie i błyskawiczne – częściowe pokrycie pobytu : 160 zł
5* Zajęcia klubowe grupowe : 30 h x 10 zł = 300 zł

Razem : 490+110+90+160+300 = 1150 zł .

*Proponuję koszt 1 h zajęć klubowych grupowych ustalić ryczałtowo na 10 zł za 1h

opracował:
Bogdan Jeżak, Skarbnik PZSzach