XV ZIMOWEGO OBOZU SZKOLENIOWEGO I TURNIEJU SZACHOWEGO „KARKONOSZE 2017”

396

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XV ZIMOWEGO OBOZU SZKOLENIOWEGO I TURNIEJU SZACHOWEGO „KARKONOSZE 2017”
KARPACZ, 18 – 25.02.2017

Komunikat – wersja .doc

I. Cel imprezy:
 zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży zgłoszony do Kuratorium Oświaty woj. Lubuskiego
 nauka gry w szachy dla początkujących i zaawansowanych
 podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny
II. Organizatorzy:
 Agencja 64 PLUS www.agencja64.pl
 KSZ „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
 UKS EL-TUR SP3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl
III. Termin: 18 – 25.02.2017
 Przyjazd w dniu 18.02 po godz. 15:00 (wyżywienie od kolacji 18.02 do obiadu w dn. 25.02.2017)
IV. Miejsce:
 zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1
V. Warunki uczestnictwa:
wpłata 300 zł. zadatku (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.01.2017.
W przypadku rezygnacji z obozu zadatek nie podlega zwrotowi. Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie informacyjnej drogą elektroniczną do dnia 31.01.2017 na adres: Waldemar Gałażewski: tel.600-952-587, e-mail: w.galazewski@gmail.com
VI. Charakterystyka zajęć:
w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczących 8-10 osób. Zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez doświadczonych trenerów szachowych, m.in. Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Andrzej Modzelan. Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku. Wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turnieju szachowym z cyklu „Z szachami przez Polskę” KARKONOSZE 2017.
Po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia, z krótką charakterystyką gry.
VII. Program dnia:
07:30 – 08:00 Pobudka i toaleta poranna
08:00 – 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach
09:00 – 12:30 Zajęcia w grupach
13:00 – 13:30 Obiad
13:30 – 14:30 Dzwonimy do rodziców
15:00 – 18:30 Rundy turniejowe
18:30 – 19:00 Kolacja
19:00 – 21:30 Grupy młodsze – gry i zabawy świetlicowe, filmy DVD (m.in. Szachowe dzieciństwo)
19:00 – 20:30 Grupa A – konsultacje indywidualne z trenerem i praca własna.
21:30 – 22:00 Toaleta wieczorna
22:00 – 07:30 Cisza nocna
VIII. Finansowanie:
 Zakwaterowanie i wyżywienie 7 dni x 70 zł = 490 zł.
 Opieka szkoleniowa, pedagogiczna, medyczna (własna pielęgniarka) 7 dni x 60 zł. = 420 zł.
 Uczestnicy obozu szkoleniowego zwolnieni są z wpisowego i opłaty rankingowej do turnieju KARKONOSZE 2017.
Całkowity koszt obozu 910 zł.
Należności można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp., Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001, lub gotówką w dniu przyjazdu.
Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł.
IX. Koszt imprezy obejmuje:
zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek), szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno – wychowawczą, udział w turnieju (wpisowe, opłatę rankingową), opiekę medyczną (pielęgniarka), korzystanie z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej, wycieczki.
X. Uwagi końcowe:
za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;
uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania, zeszyt oraz strój i obuwie sportowe. Koszt imprezy nie obejmuje transportu.
Korzystanie z telefonów komórkowych wyłącznie w czasie przewidzianym, tj. 13.30 – 14.30
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.
Agencja 64 PLUS A.Czerwoński
ul. Chrobrego 20A/8
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 607-806-152
KARTA KWALIFIKACYJNA

SZACHOWY OBÓZ SZKOLENIOWY – OW JAGODA KARPACZ
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU
1. Forma wypoczynku1)
 obóz szachowy
2. Termin wypoczynku 18 – 25.02.2017
3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1
(miejscowość, data) (podpis organizatora wypoczynku)
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
1. Imię (imiona) i nazwisko
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
2. Imiona i nazwiska rodziców
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
3. Rok urodzenia………………………………………………………………………….………………………………..……………….….……….…….
4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………….………..………
5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców3)
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku ……………..……….………………………….…………………………………………………
IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU
Uczestnik przebywał w OW JAGODA, 58-540 Karpacz, ul. Nadrzeczna 1
od dnia 18.02.2017 do dnia 25.02.2017
…………………………………. …………………………………………………………………………………………….
(data) (podpis kierownika wypoczynku)
V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data) (podpis kierownika wypoczynku)
VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data) (podpis wychowawcy wypoczynku)
–––––––––––––––
1) Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.
3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.
7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o
potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie
(np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich
dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym
wpisem szczepień):
tężec ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….
błonica ……………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………..
dur ………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….……
inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku……………………………………………………………………………………….……….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)
STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.
Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
VII.ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE
Oświadczam:
 rezygnuję z wystawienia faktury  zamawiam wystawienie faktury
Proszę o wystawienie faktury dla:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dokładna nazwa nabywcy, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lok., NIP)
Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga ! Faktury mogą być wystawiane
jedynie do 7 dnia od zakończenia turnusu (obozu).

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

VII. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU
Postanawia się:
zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek
odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. ……………………………………………………………………………………………
(data) (podpis organizatora wypoczynku)