Kwalifikacje szkoleniowe w Polskim Związku Szachowym

6139

Kwalifikacje szkoleniowe w Polskim Związku Szachowym

Uchwała Zarządu PZSzach nr 35/04/2014 z 17 kwietnia 2014

1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu szachowego w Polskim Związku Szachowym może prowadzić wyłącznie trener szachowy PZSzach, instruktor szachowy PZSzach lub szkoleniowiec z tytułem międzynarodowym FIDE, z opłaconą składką roczną uprawniającą do prowadzenia działalności szkoleniowej wg KOF PZSzach.

2. Trenerem lub instruktorem szachowym PZSzach, może być osoba (warunki ogólne) która:
2.1 ukończyła 18 lat,
2.2 posiada co najmniej wykształcenie średnie,
2.3 posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu szachy,
2.4 posiada licencję instruktora lub trenera szachowego PZSzach,
2.5 nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

3. Tytuły szkoleniowe w szachach dzielą się na tytuły krajowe i międzynarodowe.

4. Tytułami szkoleniowymi międzynarodowymi w szachach są:

4.1 Developmental Instructor (DI),
4.2 National Instructor (NI),
4.3 FIDE Instructor (FI),
4.4 FIDE Trainer (FT),
4.5 FIDE Senior Trainer (FST).

5. Wymagania na tytuły szkoleniowe międzynarodowe w szachach określa FIDE Trainers’ Commission.

6. Tytułami szkoleniowymi krajowymi w szachach, są tytuły trenera szachowego PZSzach i instruktora szachowego PZSzach.

7. Ustala się następujące stopnie instruktorskie PZSzach:

7.1 szkolny instruktor szachowy PZSzach,
7.2 instruktor szachowy PZSzach.

8. Szkolnym instruktorem szachowym PZSzach może być osoba, która oprócz spełnienia warunków ogólnych:

8.1 posiada min. IV kategorię szachową,
8.2 ukończyła kurs dla nauczycieli z certyfikatem PZSzach,
8.3 posiada kwalifikacje pedagogiczne.

9. Instruktorem szachowym PZSzach może być osoba, która oprócz spełnienia warunków ogólnych:

9.1 posiada min. II kategorię szachową lub kwalifikacje pedagogiczne i III kategorię szachową,
9.2 a) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności instruktorskich lub
b) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła kurs instruktorów szachowych PZSzach i zdała egzamin końcowy.

10. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd PZSzach, na łączny wniosek Szefa Wyszkolenia oraz Przewodniczącego Kolegium Trenerów lub Wiceprezesa ds. sportowych lub Wiceprezesa ds. młodzieżowych, może wyrazić zgodę na przyznanie tytułu instruktora szachowego PZSzach osobie z tytułem szachowym mistrza międzynarodowego lub arcymistrza, która nie spełnia wymogów określonych w punkcie 9.

11. Ustala się następujące stopnie trenerskie PZSzach:

11.1 trener szachowy klasy drugiej PZSzach,
11.2 trener szachowy klasy pierwszej PZSzach,
11.3 trener szachowy klasy mistrzowskiej PZSzach.

12. Trenerem szachowym klasy drugiej PZSzach może być osoba, która oprócz spełnienia warunków ogólnych:

12.1 posiada przynajmniej jedną normę na tytuł kandydata na mistrza krajowego,
12.2 posiada, przez okres co najmniej 2 lat, tytuł instruktora szachowego PZSzach (w okresie przejściowym 2014-15 „państwowy” stopień instruktora),
12.3 a) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie szachy lub
b) ukończyła studia pierwszego stopnia w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich lub
c) ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich lub
d) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy drugiej i zdała egzamin końcowy.

13. Trenerem szachowym klasy pierwszej PZSzach może być osoba, która oprócz spełnienia warunków ogólnych:

13.1 posiada przynajmniej tytuł kandydata na mistrza krajowego,
13.2 posiada co najmniej trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy drugiej,
13.3 posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
13.4 a) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich na stopień trenera klasy pierwszej lub
b) ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich na stopień trenera klasy pierwszej lub
c) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy pierwszej i zdała egzamin końcowy.

14. Trenerem szachowym klasy mistrzowskiej PZSzach może być osoba, która oprócz spełnienia warunków ogólnych:

14.1 posiada przynajmniej tytuł mistrza krajowego,
14.2 ukończyła studia wyższe,
14.3 posiada co najmniej dwuletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy pierwszej,
14.4 posiada udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
14.5 a) ukończyła studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich na stopień trenera klasy mistrzowskiej lub
b) ukończyła studia podyplomowe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich na stopień trenera klasy mistrzowskiej lub
c) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy mistrzowskiej i zdała egzamin końcowy.

15. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów uzyskały uprawnienia instruktora oraz trenera drugiej, pierwszej oraz mistrzowskiej w szachach w ramach obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz spełniają „warunki ogólne” stają się instruktorami i trenerami szachowymi PZSzach.

16. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy wymienionej w punkcie 15 ukończyły kurs instruktora sportu z certyfikatem PZSzach (2012-13) oraz spełniają warunki ogólne stają się instruktorami szachowymi PZSzach.

17. Prowadzenie kursów, o których mowa w punkcie 9.2 b), 12.3 d), 13.4 c) oraz 13.5 c), zwanych dalej „kursem”, wymaga uzyskania przez podmiot, który chce prowadzić kurs, zgody (certyfikatu) PZSzach.

18. Podmiot ubiegający się o uzyskanie zgody na prowadzenie kursu składa do Biura PZSzach wniosek o wyrażenie zgody (certyfikatu) na prowadzenie kursu. Do wniosku dołącza się w szczególności:

18.1 wykaz kadry wykładowców, przy współpracy z którą będzie realizowane kształcenie,
18.2 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo z innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zgody,
18.3 numer identyfikacji podatkowej (NIP),
18.4 numer identyfikacyjny REGON,
18.5 program kursu,
18.6 skład komisji egzaminacyjnej.

19. Szef Wyszkolenia udziela, w drodze decyzji, zgody (certyfikacji), o której mowa w punkcie 17, w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 18. Wydanie certyfikatu podlega opłacie określonej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

20. Szef Wyszkolenia odmawia, w drodze decyzji, udzielenia zgody, o której mowa w punkcie 17 jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w punkcie 18, albo jeżeli nie posiada odpowiednich warunków kadrowych koniecznych dla prawidłowego prowadzenia kursu, określonych w komunikacie wydanym na podstawie punktu 22.

21. Nadzór nad prowadzeniem kursu przez podmiot, który uzyskał zgodę, o której mowa w punkcie 17, posiada Szef Wyszkolenia. W ramach sprawowanego nadzoru Szef Wyszkolenia ma prawo żądać udostępnienia dokumentów, pisemnych wyjaśnień dotyczących prowadzonego kursu oraz dokonywać kontroli.

22. Szef Wyszkolenia określi, w drodze komunikatu:

22.1 warunki kadrowe konieczne dla prawidłowego prowadzenia kursu,
22.2 ramowy program kształcenia,
22.3 wzory dokumentów potwierdzających posiadanie tytułów trenera i instruktora

23. Uzyskanie tytułów trenera i instruktora szachowego PZSzach. podlega obowiązkowemu wpisowi do Centralnego Rejestru PZSzach.