Komunikat w sprawie postępowania dyscyplinarnego (zmodyfikowany 07.08.2017. zgodnie z decyzją GIODO z 01.08.2017)

3108

Komunikat w sprawie postępowania dyscyplinarnego
(zmodyfikowany 07.08.2017 zgodnie z decyzją GIODO z 01.08.2017)

 

Szanowni Państwo,

Zakończyło się postępowanie dyscyplinarne w sprawie incydentu, który miał miejsce na Mistrzostwach Polski do lat 16 i 18 w Szklarskiej Porębie. Z uchwałami zarządu PZSzach w tej sprawie wraz z uzasadnieniem można się zapoznać w zakładce uchwały zarządu https://pzszach.pl/zarzad-pzszach/uchwaly-zarzadu-2016/

Z poważaniem,

Prezes Polskiego Związku Szachowego
Tomasz Delega

(27 lipca 2016 roku)

Szanowni Państwo,

W związku licznymi zapytaniami dotyczącymi incydentu, który miał miejsce na Mistrzostwach Polski do lat 16 i 18 w Szklarskiej Porębie, informuję że w dalszym ciągu trwa postępowanie dyscyplinarne w sprawie.

 

Do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego i uprawomocnienia się orzeczenia, zgodnie z par. 11 l) Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach ww. zawodnicy są zawieszeni i nie mogą uczestniczyć w turniejach.

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku Szachowego jako I instancja wydała orzeczenie w tej sprawie, w terminie zgodnym z par. 14.1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach, jednak w związku ze złożeniem odwołań, zgodnie z par. 22.3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach, nie jest ono prawomocne.

Procedura odwoławcza, zgodnie z par. 22.2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach, przewiduje złożenie odwołania za pośrednictwem organu I instancji, który zgodnie z par. 22.5 Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach może wydać nowe orzeczenie, lub przekazać akta w terminie 7 dni do organu odwoławczego II instancji, którym w tym przypadku jest Zarząd Polskiego Związku Szachowego.

I na tym etapie postępowania sprawa na dziś się znajduje, akta sprawy nie trafiły jeszcze do organu II instancji.

Prosimy więc zatem wszystkich o cierpliwość, wszystko odbywa się bowiem w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Poniżej dla zainteresowanych wyciąg z Regulaminu Dyscyplinarnego PZSzach, który opisuje całą procedurę.

Z poważaniem,

Prezes Polskiego Związku Szachowego
Tomasz Delega

§ 11

l) zawodnik, który popełnił przewinienie dyscyplinarne i został usunięty przez sędziego z turnieju jest automatycznie zawieszony i nie może uczestniczyć w turniejach drużynowych i indywidualnych do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez właściwy organ dyscyplinarny. Okres zawieszenia wlicza się do orzeczonej kary.

§ 14

1. Postępowanie dyscyplinarne powinno być przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku lub uzyskania informacji o popełnieniu przewinienia.
2. W przypadku postępowania zawiłego, wymagającego dłuższego okresu, organ dyscyplinarny zwraca się do prezesa PZSzach o przedłużenie czasu prowadzonego postępowania.
3. Prezes PZSzach może przedłużyć czas prowadzenia postępowania dyscyplinarnego do 6 miesięcy.
4. Postępowanie odwoławcze II instancji należy przeprowadzić w każdej sprawie w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

§ 22

1. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji stronom przysługuje odwołanie do organu dyscyplinarnego II instancji.
2. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie w terminie zawitym 14 dni, licząc od dnia następnego po dniu ogłoszenia orzeczenia, a jeśli obwiniony nie był obecny na posiedzeniu organu dyscyplinarnego, po dniu doręczenia odpisu orzeczenia.
3. Orzeczenie niezaskarżone w terminie jest prawomocne.
4. O dotrzymaniu terminu odwołania decyduje data stempla pocztowego lub adnotacje organu PZSzach, do którego odwołanie doręczono.
5. Organ dyscyplinarny I instancji po zapoznaniu się z odwołaniem, jeżeli uzna, że zasługuje ono na uwzględnienie, wydaje nowe orzeczenie (w I instancji), zawiadamiając o tym strony. W przeciwnym wypadku akta sprawy wraz z odwołaniem w terminie 7 dni przesyła do organu dyscyplinarnego II instancji.

§ 26

1. Organ dyscyplinarny II instancji rozpoznaje sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego w I instancji.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przeprowadzenie postępowania uzupełniającego przez organ dyscyplinarny II instancji.

§ 27 Orzeczenie organu dyscyplinarnego II instancji są prawomocne.