Regulamin Rady Przyjaciół Szachów

554
REGULAMIN
Rada Przyjaciół Szachów przy PZSzach (RPS)

przyjęty Uchwałą Zarządu PZSzach nr 115/11/2013

1. CEL:

• Zwiększenie prestiżu szachów
• Poszerzenie zakresu aktywności oraz popularyzacja działań PZSzach.
• Budowanie trwałych relacji z polskimi elitami
• Zainteresowanie i przyciągnięcie mediów
• Kreowanie mody na grę w szachy

2. KANDYDACI – GRUPY DOCELOWE:

• Artyści
• Czołowi sportowcy
• Naukowcy
• Politycy
• Biznesmeni

3. ZASADY FUNKCJONOWANIA RPS:

• Zebrania Rady Przyjaciół Szachów – 1 lub 2 razy w roku.
• Członkowie RPS są zapraszani na najważniejsze imprezy szachowe organizowane przez PZSzach, imprezy ECU oraz FIDE, odbywające się w Polsce.
• Dla grających w szachy członków RPS, PZSzach organizuje 1 raz w roku turniej lub mecze VIP’ów (event promocyjny).
• Podczas organizacji imprez przez PZSzach, członkowie RPS posiadają prawo
propozycji partnerów.
• Informacja o członkach RPS jest publikowana na stronie internetowej
www.pzszach.org.pl i na bieżąco aktualizowana
• Członkowie RPS posiadają prawo proponowania inicjatyw służących szachom, które będą realizowane przez PZSzach.
Prezydium RPS stanowią: Przewodniczący RPS, Prezes PZSzach i Wice Prezes PZSzach ds. Promocji.

4. POWOŁYWANIE CZŁONKÓW RPS:

• Kandydatury mogą być wnoszone przez: członków Zarządu PZSzach, Prezesów WZSzachów, biuro PZSzach.
• Do wniosków o powoływanie kandydatów należy dołączyć krótkie uzasadnienie.
• Propozycję przystąpienia do RPS składa członek Prezydium RPS, za zgodą innych członków Prezydium RPS.
• Przewodniczącego RPS proponuje Prezes PZSzach lub Wiceprezes ds. Promocji, a zatwierdza Zarząd PZszach.
• Członkowie RPS są powoływani bezterminowo, Przewodniczący RPS na kadencję 4 lat.
• Istnieje możliwość skreślenia członka z listy RPS przez Prezydium RPS lub przez Zarząd PZSzach oraz odwołania Przewodniczącego RPS przez Zarząd PZszach.