Regulamin Odznaki „Przyjaciel Szachów”

1296

Regulamin przyznawania odznak „Przyjaciel Szachów”

1. Odznaka „Przyjaciel Szachów” Polskiego Związku Szachowego jest wyróżnieniem niezależnym od „Odznak Honorowych Polskiego Związku Szachowego”. Jest to odznaka przyznawana osobom formalnie nie związanym ze środowiskiem szachowym, ale aktywnie uczestniczącym w życiu szachowym, wspierającym rozwój dyscypliny oraz przyczyniającym się do wzrostu popularności szachów.

2. Prawo do przyznania odznaki posiadają: Prezes Polskiego Związku Szachowego, Sekretarz Generalny oraz Prezesi Wojewódzkich Związków Szachowych.

3. Odznaki będą ewidencjonowane przez biuro Polskiego Związku Szachowego.

4. Ewidencjonowane będzie: Imię i Nazwisko osoby, która odznakę otrzymała ; wykaz działań jakie dana osoba prowadzi na rzecz propagowania szachów ; miejsca i czas wręczenia odznaki ; Imię i Nazwisko osoby która odznakę zakupiła oraz jej stanowisko w strukturach szachowych

5. Odznaki przyznawane są przy okazji ważnych uroczystości, czy imprez szachowych.