Komunikat Szefa Wyszkolenia

242

20.11.2014

Komunikat szefa wyszkolenia z dnia 20 listopada 2014 roku.

Z dniem opublikowania niniejszego komunikatu wprowadza się następujące zasady dotyczące warunków kadrowych koniecznych dla prawidłowego prowadzenia kursów oraz ramowego progamu kształcenia.

Osoby, które przed dniem wejścia w życie niniejszego komunikatu uzyskały uprawnienia instruktora oraz trenera drugiej, pierwszej oraz mistrzowskiej klasy w szachach w ramach obowiązujących wówczas przepisów prawa oraz spełniają „warunki ogólne” stają się instruktorami i trenerami szachowymi PZSzach.

Wytyczne dla organizatorów kursów na stopnie: instruktora szachowego PZSzach oraz trenera szachowego PZSzach klasy drugiej i pierwszej.

I. Kurs na instruktora szachowego PZSzach.

Kurs, wyłącznie stacjonarny, powinien składać się z 3 części: szachowej, metodycznej i pedagogicznej. Łącznie 45h. Realizacja kursu: do 90 dni (w systemie jednego lub kilku zjazdów).

Zarówno część szachowa, jak i metodyczna powinna być prowadzona przez osoby, które posiadają minimum stopień instruktora szachowego (PZSzach) lub/i tytuł FIDE Trainer (FT). Co najmniej 1 z wykładowców części szachowej i metodycznej powinien posiadać dowolny stopień trenera szachowego (PZSzach) lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Wszystkich prelegentów części szachowej i metodycznej obowiązuje opłacenie składki rocznej uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej wg KOF PZSzach.

W części szachowej, trwającej 10h, powinny znaleźć się następujące zagadnienia: historia szachów, przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju, ogólna teoria debiutów, końcówki – ogólne zasady gry w ostatniej fazie partii, taktyka i strategia szachowa. (Z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy z tytułami międzynarodowymi: FM, WFM, IM, WIM, GM, WGM).

Część metodyczna, trwająca 25h, powinna zawierać następujące zagadnienia: metody planowania szkolenia sportowego, zasady działania kadr wojewódzkich – system współzawodnictwa młodzieżowego, zasady działania UKS, instytucje wspierające PZSZACH, rola rodzica w szkoleniu szachowym, tworzenie programu nauczania, metody i zasady nauczania, organizacja turnieju, obozu/wypoczynku szachowego (procedury związane z kuratorium, sanepidem, ubezpieczeniem, itp.).

Część pedagogiczna, trwająca 10h, może być prowadzona tylko przez osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie. Treścią tej części powinny być następujące zagadnienia: przepisy regulujące działanie ośrodków edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, domy kultury), podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu nauczania oraz jego elementów, psychologia sportu, metody i zasady pracy, tworzenie programu edukacyjnego, metodyka prowadzenia zajęć sportowych. (Z części tej mogą być zwolnieni zawodnicy, którzy posiadają udokumentowane kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie.).

Kurs kończy się egzaminem końcowym potwierdzającym przyswojenie wiedzy przez uczestnika ze wszystkich części kursu.

Szef wyszkolenia PZSzach ma prawo na koszt organizatora wysłać na egzamin końcowy obserwatora, posiadającego co najmniej stopień trenera szachowego (PZSzach) II klasy lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST), którego zadaniem będzie stwierdzenie prawidłowości przebiegu egzaminu.

II. 2-stopniowy kurs na trenera szachowego PZSzach klasy drugiej.

W celu ubiegania się o stopień trenera szachowego PZSzach II klasy kandydat posiadający minimalnie stopień instruktora szachowego (PZSzach) powinien ukończyć w przeciągu 5 lat 2-stopniowy kurs, a następnie przedłożyć pracę (objętość nie mniejsza niż 30 stron) na temat wcześniej uzgodniony z wyznaczonym przez Kolegium Trenerów promotorem.

Promotorem pracy na trenera szachowego PZSzach II klasy może być osoba ze stopniem trenera szachowego (PZSzach) II klasy lub wyżej lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Kandydaci na trenera szachowego PZSzach sami wskazują osobę promotora, pod warunkiem spełnienia przezeń warunków okreslonych wyżej, i przekazują taką informację do Przewodniczącego Kolegium Trenerów i szefa wyszkolenia. Osoba promotora powinna uzyskać akceptację Przewodniczącego Kolegium Trenerów i szefa wyszkolenia.

W pracy nie może zabraknąć elementów z zakresu pedagogiki. Obrona pracy odbywa się w obecności promotora oraz obserwatora wyznaczonego przez szefa wyszkolenia w miejscu uzgodnionym przez wszystkie zainteresowane strony. Każdy kurs (1-go oraz 2-ego stopnia) odbywa się w systemie stacjonarnym odpowiednio po 25h (3 dni) i 15h (2 dni).

O stopień trenera szachowego PZSzach II klasy nie może się ubiegać szkolny instruktor szachowy PZSzach.

Kurs 1 stopnia składa się części metodycznej (25h). Może być prowadzona przez trenerów, posiadających co najmniej stopień trenera szachowego (PZSzach) II klasy lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Co najmniej 1 z wykładowców powinien posiadać stopień trenera szachowego (PZSzach) I klasy lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Dopuszcza się udział 1 wykładowcy, który nie spełnia ww. warunku, a posiada bogate doświadczenie w pracy trenerskiej. Wszystkich prelegentów obowiązuje opłacenie składki rocznej uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej wg KOF PZSzach.

W części tej powinny znaleźć się następujące zagadnienia: metody planowania szkolenia sportowego, zasady działania kadr wojewódzkich – system współzawodnictwa młodzieżowego, tworzenie programu nauczania, metody i zasady nauczania, praktyka trenerska na poziomie mistrzowskim.

Kurs 2 stopnia składa się z części pedagogicznej ( 15h). Może być prowadzona tylko przez osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne, które ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie. Treścią tej części powinny być następujące zagadnienia: przepisy regulujące działanie ośrodków edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, domy kultury), podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu nauczania oraz jego elementów, psychologia sportu, metody i zasady pracy, metodyka prowadzenia zajęć sportowych, rola menadżera.

III. 2-stopniowy kurs na trenera szachowego PZSzach klasy pierwszej.

W celu ubiegania się o stopień trenera szachowego PZSzach I klasy kandydat posiadający minimalnie stopień trenera szachowego (PZSzach) II klasy powinien ukończyć w przeciągu 5 lat 2-stopniowy kurs, a następnie przedłożyć pracę (objętość nie mniejsza niż 50 stron) na temat wcześniej uzgodniony z wyznaczonym przez Kolegium Trenerów promotorem. Promotorem pracy na trenera szachowego PZSzach I klasy może być osoba ze stopniem trenera szachowego (PZSzach) I klasy lub wyżej lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST).

Kandydaci na trenera szachowego PZSzach sami wskazują osobę promotora, pod warunkiem spełnienia przezeń warunków okreslonych wyżej, i przekazują taką informację do Przewodniczącego Kolegium Trenerów i szefa wyszkolenia. Osoba promotora powinna uzyskać akceptację Przewodniczącego Kolegium Trenerów i szefa wyszkolenia.

W pracy nie może zabraknąć elementów z zakresu pedagogiki. Obrona pracy odbywa się w obecności promotora oraz obserwatora wyznaczonego przez szefa wyszkolenia w miejscu uzgodnionym przez wszystkie zainteresowane strony.

Każdy kurs (1-go oraz 2-ego stopnia) odbywa się w systemie stacjonarnym odpowiednio po 25h (3 dni) i 15h (2 dni).

O stopień trenera szachowego PZSzach I klasy nie może się ubiegać instruktor szachowy (PZSzach) oraz szkolny instruktor szachowy PZSzach.

Kurs 1 stopnia składa się części metodycznej (25h). Może być ona prowadzona przez trenerów, którzy posiadają co najmniej stopień trenera szachowego (PZSzach) I klasy lub/i tytuł FIDE Senior Trainer (FST). Co najmniej 1 z wykładowców powinien posiadać stopień trenera szachowego (PZSzach) klasy mistrzowskiej. Dopuszcza się udział 1 wykładowcy, który nie spełnia ww. warunku, a posiada bogate doświadczenie w pracy trenerskiej. Wszystkich prelegentów obowiązuje opłacenie składki rocznej uprawniającej do prowadzenia działalności szkoleniowej wg KOF PZSzach. W części tej powinny znaleźć się następujące zagadnienia: metody planowania szkolenia sportowego, praktyka trenerska na poziomie mistrzowskim.

Kurs 2 stopnia składa się z części pedagogicznej ( 15h). Może być ona prowadzona tylko przez osoby, które posiadają kwalifikacje pedagogiczne i ukończyły studia wyższe w obszarze kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich w sporcie. Treścią tej części powinny być następujące zagadnienia: przepisy regulujące działanie ośrodków edukacyjnych takich jak (przedszkola, szkoły, domy kultury), podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu nauczania oraz jego elementów, psychologia sportu, metody i zasady pracy, metodyka prowadzenia zajęć sportowych, rola menadżera.

Certyfikaty i legitymacje.

Dla organizatorów kursów przyjmuje się następującą zasadę w zakresie certyfikatów.

  1. Certyfikaty będą wydawane tylko tym podmiotom, które otrzymają akceptację PZSzach i spełnią niżej określone warunki.
  2. Każdy podmiot ubiegający się o organizację kursu powinien zgłosić do biura PZSzach, nie później jednak niż na 60 dni przed rozpoczęciem, chęć jego organizacji przedstawiając listę prelegentów oraz program do akceptacji.
  3. Biuro PZSzach wydaje opinię na temat zgłoszonego kursu w terminie do 3 tygodni od otrzymania wniosku.
  4. Najpóźniej miesiąc po zakończonym kursie organizator przesyła na adres biura PZSzach listę wszystkich uczestników, którzy ukończyli kurs wynikiem pozytywnym. Dokument powinien być podpisany przez wszystkich prelegentów.
  5. Najpóźniej miesiąc po otrzymaniu ww. listy PZSzach przekazuje organizatorowi certyfikaty ukończenia kursu PZSzach, a na ich podstawie uczestnicy mogą wystąpić do swoich macierzystych związków wojewódzkich o przyznanie licencji instruktora zgodnie z obowiązującym Regulaminem Licencyjnym PZSzach.
  6. Podwyższenie stopnia każdej z osób zostaje odnotowane w Centralnym Rejestrze PZSzach tuż po wydaniu odpowiedniej legitymacji.

Opłaty.

Zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym nr 1/2015 obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku.

Przypominamy, że zgodnie z aneksem do KOFu nr 1/2015 zostały wprowadzone pewne zmiany dotyczące organizacji kursów na instruktora i trenera:

9. Opłaty za recenzję i obronę pracy dla kandydatów na trenera, za rejestrację kursów oraz dyplomy

9.1 Osoba kandydująca na stopień trenera oprócz opłat za udział w kursie ponosi dodatkowe opłaty dla promotora i PZSzach w wysokości
– ubiegający się o tytuł trenera I klasy – 900 PLN
– ubiegający się o tytuł trenera II klasy – 700 PLN

9.2 Organizatorzy kursów instruktorskich i trenerskich dokonują opłat rejestracyjnych :
– za rejestrację kursu instruktorskiego – 300 PLN
– za rejestrację kursu trenerskiego – 250 PLN

9.3 Opłata za wydanie dyplomu instruktora/trenera – 20 PLN

Piotr Murdzia
szef wyszkolenia PZSzach
20.11.2014